Aanpassingen begroting Vlaamse rechtspersonen

Een Vlaamse rechtspersoon moet zijn begroting aanpassen als de toelage die hij ontvangt, aangepast wordt naar aanleiding van een herverdeling binnen de begroting van de Vlaamse Gemeenschap of binnen de begroting van een andere Vlaamse rechtspersoon.

Een Vlaamse rechtspersoon moet tijdens het begrotingsjaar zijn ontvangsten en zijn vastleggings- en vereffeningskrediet bijstellen als de oorspronkelijke of aangepaste raming van zijn eigen ontvangsten niet meer accuraat is en moet dit vertalen naar een aangepaste begroting.

De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 maakt een onderscheid tussen: