Algemene Rekening van de Vlaamse Gemeenschap 2016

De algemene rekening wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (rekendecreet).

De algemene rekening biedt bedrijfseconomische informatie in de balans en resultatenrekening en uitvoeringscijfers van de begroting. De algemene rekening heeft betrekking op de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap, inclusief Diensten met Afzonderlijk Beheer.

Omhoog
Balans & Resultatenrekening 2016

Balans op 31/12/2016

Naar aanwending van het vermogen – m.a.w. het ACTIEF – stellen we het volgende vast:

94 % van het balanstotaal is de netto boekwaarde van het vast actief.
6 % van het balanstotaal behoort tot het vlottend actief.

De netto boekwaarde van het materieel vast actief, dit is de aankoopwaarde min de afschrijvingen geboekt tot op 31.12.2016, bedraagt 29.742 miljoen euro tegenover 29.387 miljoen euro in 2015.
De netto boekwaarde van het materieel vast actief wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door:

  • Werken van burgerlijke bouwkunde: 22.783 miljoen euro
  • Vaste activa in aanbouw: 3.919 miljoen euro
  • Terreinen en gebouwen: 2.758 miljoen euro

 

Naar oorsprong van het vermogen – m.a.w. het PASSIEF – stellen we het volgende vast.

Het eigen vermogen bedraagt 79 % van het balanstotaal.
Het vreemd vermogen bedraagt 21 % van het balanstotaal.

 

Resultatenrekening 2016

Begrotingsuitvoering & aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2016

Begrotingsuitvoering 2016

 

Aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2016

Het bedrijfseconomisch resultaat 2016 bedraagt 1.002 miljoen euro. Het betreft het saldo van alle boekingen op de resultatenrekening.

De aansluiting tussen het bedrijfseconomisch resultaat (1.002 mio euro) en de begrotingsuitvoering  (-876 mio euro) kan als volgt gemaakt worden. In het bedrijfseconomisch resultaat zijn verrichtingen opgenomen die geen budgettaire impact hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om de afschrijvingen, boekhoudtechnische correcties of het opnemen van de activa van verschillende met de Vlaamse Gemeenschap gefusioneerde entiteiten.

Daarnaast zijn er ook verrichtingen die wel budgettaire impact hebben, maar niet opgenomen zijn in de resultatenrekening. De verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat zijn bijvoorbeeld investeringen in immateriële, materiële activa of financiële vaste activa, opname van nieuwe leningen, afbetalingen van het kapitaalgedeelte van leningen…

Onderstaande tabel geeft de aansluiting tussen het bedrijfseconomische resultaat en het begrotingsresultaat weer.

//