Algemene Rekening van de Vlaamse Gemeenschap 2018

De algemene rekening wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (rekendecreet).

De algemene rekening biedt bedrijfseconomische informatie in de balans en resultatenrekening en uitvoeringscijfers van de begroting. De algemene rekening heeft betrekking op de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap, inclusief Diensten met Afzonderlijk Beheer.

Omhoog
Balans & Resultatenrekening 2018

Balans op 31/12/2018

Naar aanwending van het vermogen – m.a.w. het ACTIEF – stellen we het volgende vast :

91,1 % van het balanstotaal is de netto boekwaarde van het vast actief
8,9 % van het balanstotaal behoort tot het vlottend actief.

De netto boekwaarde van het materieel vast actief, dat is de aankoopwaarde minus de afschrijvingen geboekt tot op 31.12.2018, bedraagt 31.110 miljoen euro tegenover 30.652 miljoen euro in 2017.
De netto boekwaarde van het materieel vast actief wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door:

  • Werken van burgerlijke bouwkunde: 25.091 miljoen euro
  • Terreinen en gebouwen: 2.944 miljoen euro
  • Vaste activa in aanbouw: 2.741 miljoen euro

Naar oorsprong van het vermogen – m.a.w. het PASSIEF – stellen we het volgende vast :

Het eigen vermogen bedraagt 69 % van het balanstotaal
Het vreemd vermogen bedraagt 31 % van het balanstotaal.

Resultatenrekening 2018

Begrotingsuitvoering & aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2018

Begrotingsuitvoering 2018

Aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2018

Het bedrijfseconomisch resultaat bedraagt -1.141 miljoen euro. Het betreft het saldo van alle boekingen op de resultatenrekening.

De aansluiting tussen het bedrijfseconomisch resultaat (-1.141 mio EUR) en de begrotingsuitvoering (-1.212 mio EUR) kan als volgt gemaakt worden.

In het bedrijfseconomisch resultaat zijn verrichtingen opgenomen die geen budgettaire impact hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om de afschrijvingen, boekhoud technische correcties of het opnemen van de activa van verschillende met de Vlaamse Gemeenschap gefusioneerde entiteiten.

Daarnaast zijn er ook verrichtingen die wel budgettaire impact hebben, maar niet opgenomen zijn in de resultatenrekening. De verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat zijn bijvoorbeeld investeringen in immateriële, materiële activa of financiële vaste activa, opname van nieuwe leningen, afbetalingen van het kapitaalgedeelte van leningen…

Onderstaande tabel geeft de aansluiting tussen het bedrijfseconomische resultaat en het begrotingsresultaat weer.

//