Algemene Rekening van de Vlaamse Gemeenschap 2019

De algemene rekening wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (rekendecreet).

De algemene rekening biedt bedrijfseconomische informatie in de balans en resultatenrekening en uitvoeringscijfers van de begroting. De algemene rekening heeft betrekking op de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap, inclusief Diensten met Afzonderlijk Beheer.

Omhoog
Balans & Resultatenrekening 2019

Balans op 31/12/2019

 

Naar aanwending van het vermogen – m.a.w. het ACTIEF – stellen we het volgende vast:

88,5 % van het balanstotaal is de netto boekwaarde van het vast actief.
11,5 % van het balanstotaal behoort tot het vlottend actief.

De netto boekwaarde van het materieel vast actief, dat is de aanschafwaarde minus de afschrijvingen geboekt tot op 31.12.2019, bedraagt 16.992,0 miljoen euro tegenover 31.109,8 miljoen euro eind 2018.
De netto boekwaarde van het materieel vast actief wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door:

  • Werken van burgerlijke bouwkunde: 14.191,7 miljoen euro
  • Terreinen en gebouwen: 1.806,8 miljoen euro
  • Vaste activa in aanbouw: 665,7 miljoen euro

Naar oorsprong van het vermogen – m.a.w. het PASSIEF – stellen we het volgende vast.

Het eigen vermogen bedraagt 49,7 % van het balanstotaal (vorig jaar 69%)
Het vreemd vermogen bedraagt 50,3 % van het balanstotaal (vorig jaar 31%)

Resultatenrekening 2019

Begrotingsuitvoering & aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2019

Begrotingsuitvoering 2019

Begrotingsuitvoering 2019

Aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2019

Het bedrijfseconomisch resultaat bedraagt -14.797,3 miljoen euro. Het betreft het saldo van alle boekingen op de resultatenrekening.

De aansluiting tussen het bedrijfseconomisch resultaat (-14.797,3 mio EUR) en de begrotingsuitvoering (-2.040,3 mio EUR) kan als volgt gemaakt worden. In het bedrijfseconomisch resultaat zijn verrichtingen opgenomen die geen budgettaire impact hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om de afschrijvingen, boekhoud technische correcties of het opnemen van de activa van verschillende met de Vlaamse Gemeenschap gefusioneerde entiteiten.

Daarnaast zijn er ook verrichtingen die wel budgettaire impact hebben, maar niet opgenomen zijn in de resultatenrekening. De verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat zijn bijvoorbeeld investeringen in immateriële, materiële activa of financiële vaste activa, opname van nieuwe leningen, afbetalingen van het kapitaalgedeelte van leningen…

Onderstaande tabel geeft de aansluiting tussen het bedrijfseconomische resultaat en het begrotingsresultaat.
Aansluiting 2019

//