Algemene Rekening van de Vlaamse Gemeenschap 2020

De algemene rekening wordt opgesteld overeenkomstig de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO) die per 1 januari 2020 in werking is getreden.

De algemene rekening biedt bedrijfseconomische informatie in de balans en resultatenrekening en uitvoeringscijfers van de begroting. De algemene rekening heeft betrekking op de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap, inclusief Diensten met Afzonderlijk Beheer.

Omhoog
Balans & Resultatenrekening 2020

Balans op 31/12/2020

Naar aanwending van het vermogen – m.a.w. het ACTIEF – stellen we het volgende vast:

88,4 % van het balanstotaal is de netto boekwaarde van het vast actief.

11,6 % van het balanstotaal behoort tot het vlottend actief.

De netto boekwaarde van het materieel vast actief, dat is de aanschafwaarde minus de afschrijvingen geboekt tot op 31.12.2020, bedraagt 17.537,2 miljoen euro tegenover 16.992,0 miljoen euro eind 2019.

De netto boekwaarde van het materieel vast actief wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door:

  • Werken van burgerlijke bouwkunde: 14.518,7 miljoen euro
  • Terreinen en gebouwen: 1.935,9 miljoen euro
  • Vaste activa in aanbouw: 771,5 miljoen euro

Naar oorsprong van het vermogen – m.a.w. het PASSIEF – stellen we het volgende vast.

Het eigen vermogen bedraagt 24 % van het balanstotaal

Het vreemd vermogen bedraagt 76 % van het balanstotaal

Resultatenrekening 2020

Omhoog
Begrotingsuitvoering & aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2020

Begrotingsuitvoering 2020

Aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2020

Het bedrijfseconomisch resultaat bedraagt -12.893,6 miljoen euro. Het betreft het saldo van alle boekingen op de resultatenrekening.

De aansluiting tussen het bedrijfseconomisch resultaat (-12.893,6 mio EUR) en de begrotingsuitvoering (-3.729,7 mio EUR) kan als volgt gemaakt worden.

In het bedrijfseconomisch resultaat zijn verrichtingen opgenomen die geen budgettaire impact hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om de afschrijvingen, boekhoud technische correcties of het opnemen van de activa van verschillende met de Vlaamse Gemeenschap gefusioneerde entiteiten.

Daarnaast zijn er ook verrichtingen die wel budgettaire impact hebben, maar niet opgenomen zijn in de resultatenrekening. De verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat zijn bijvoorbeeld investeringen in immateriële, materiële activa of financiële vaste activa, opname van nieuwe leningen, afbetalingen van het kapitaalgedeelte van leningen…

Onderstaande tabel geeft de aansluiting tussen het bedrijfseconomische resultaat en het begrotingsresultaat.

//