Begroting 2018 - Aftoetsing evenwichtsdoelstelling

Het begrotingssaldo van de Vlaamse Gemeenschap vertoonde de voorbije jaren grote schommelingen. Sinds het begin van deze legislatuur is er echter een stelselmatige verbetering van de budgettaire situatie. Vanaf 2017 wenst de Vlaamse Regering opnieuw aan te sluiten bij het begrotingsevenwicht en dit begrotingsevenwicht ook aan te houden de komende jaren (evenwichtsdoelstelling).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van de Vlaamse Gemeenschap. Tot en met 2016 gaat het om effectieve realisaties zoals ook opgenomen in de overheidsrekeningen.  Voor 2017 betreft het de voorlopige uitvoeringsgegevens (enerzijds volgens de HRF-definitie en anderzijds volgens getransactionaliseerde kas (G KAS)). Voor 2018 ten slotte gaat het om de goedgekeurde begroting 2018. 

in miljoen euro

2014

2015*

2016

2017 HRF

2017  G KAS

2018 BO

Vorderingensaldo (1)

-612

-367

-127

362

953

-1.206

Oosterweel (2)

       

 

76

Ziekenhuisfinanciering (niet aangevraagde provisionele bedragen m.b.t. investeringen vóór 2016) (3)

       

 

40

Schuldovername Gemeenten (4)

       

 

97

Afrekening 2018 (5)

       

 

1.005

Saldo voor aftoetsing evenwichtsdoelstelling (6=1+2+3+4+5)

-612

-367

-127

362

953

12

 

*2015 is een opstartjaar met betrekking tot de opcentiemen, waardoor er dat jaar vertrokken wordt van de voorschottenregeling voor de berekening van het vorderingensaldo in deze tabel.

 

De eerste rij geeft het vorderingensaldo weer. Om na te gaan of de Vlaamse evenwichtsdoelstelling bereikt is (rij 6), worden er een aantal correcties doorgevoerd vanaf 2017 (rij 2 t.e.m. 5).

In eerste instantie gaat het om de bouwkosten van de Oosterweelverbinding, die bij de begrotingsopmaak 2018 op 76 miljoen euro geraamd worden. Gezien het strategisch belang, de omvang en het terugverdienmodel van de Oosterweelverbinding, worden deze kosten buiten beschouwing gelaten bij het aftoetsen van de evenwichtsdoelstelling.

Een tweede correctie betreft de investeringsuitgaven met betrekking tot de A1/A3 ziekenhuisinfrastructuur zoals overgeheveld in 2016. Een aantal investeringen die reeds vóór de bevoegdheidsoverdracht gebeurd zijn, zullen pas vanaf 2017 een ESR-impact hebben. Bij uitvoering bleek dat er in 2017 geen negatieve impact was. Voor 2018 ramen we deze impact op 40 miljoen euro. Aangezien het gaat om de finale afrekeningen van investeringen die gebeurd zijn toen de Federale overheid hiervoor nog bevoegd was (vóór 2016), neemt Vlaanderen deze uitgaven niet mee voor de aftoetsing van de evenwichtsnorm.

In 2018 zijn er daarnaast nog twee eenmalige correcties. In het kader van de vrijwillige fusies van de gemeenten zal Vlaanderen een deel van hun schuld overnemen, momenteel wordt dit geraamd op 97 miljoen euro. Gelet op het feit dat dit negatief effect bij Vlaanderen gecompenseerd wordt door een positief begrotingseffect bij de gemeenten, neemt Vlaanderen dit niet mee om de evenwichtsdoelstelling te berekenen.

Tenslotte wordt er een correctie van 1.005 miljoen euro gedaan voor de eenmalige negatieve afrekening met betrekking tot de personenbelasting. Het betreft een technische correctie voor het teveel aan middelen dat de laatste 3 jaar vanuit de federale overheid werd doorgestort. Op het niveau van de Belgische overheid is deze operatie neutraal, waardoor ook de Hoge Raad van Financiën deze correctie toepast.