Begroting 2018 - Geraamde ontvangsten - Toegelicht

Ook voor het begrotingsjaar 2018 wordt de evenwichtsdoelstelling bereikt, met een feitelijk overschot van 12 miljoen euro.

De ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap bedragen 42,2 miljard euro. De ministeries staan in voor 38,6 miljard van de ontvangsten en de Vlaamse rechtspersonen en Diensten met afzonderlijk beheer (DAB's) genereren 3,6 miljard euro ontvangsten.

De ontvangsten voor de Vlaamse Gemeenschap worden in de goedgekeurde begroting 2018 geraamd op 42,2 miljard euro, dat is 27 miljoen euro of 0,1% minder dan bij de begrotingsaanpassing 2017. In deze beperkte daling is de (in de bijzondere financieringswet aangekondigde) herziening begrepen van de autonomiefactor en van de toelage voor fiscale uitgaven ten belope van 1 miljard euro. Zonder de herrekening 2018 zou er een toename van de ontvangsten worden opgetekend van 1,0 miljard euro. De ontvangsten van de rechtspersonen namen toe met 261 miljoen euro, 161 miljoen euro van deze toename is het gevolg van de integratie van een reeks instellingen in het budgettaire consolidatieproces.

De Vlaamse overheid int zelf belastingen, maar haalt ook inkomsten uit dotaties en toelagen van de federale overheid. Met de zesde staatshervorming is het gewicht van de autonoom geïnde gewestbelastingen en gewestelijke opcentiemen toegenomen ten opzichte van de totale ontvangsten. Het aandeel van de federale dotaties is dan weer gedaald. De autonomie van de Vlaamse Gemeenschap is dus toegenomen.

De grootste ontvangstenposten van de Vlaamse Gemeenschap zijn in het ontwerp van begroting 2018 de ontvangsten uit de gewestelijke belastingen (16%) en de middelen die resulteren uit de Bijzondere Financieringswet (BFW), met name de gewest- en gemeenschapsmiddelen (58%) en de gewestelijke opcentiemen (16%).

Vlaanderen ontvangt in 2018 op basis van de Bijzondere Financieringswet 22,3 miljard euro aan gemeenschapsmiddelen, dit is een toename van 574 miljoen euro t.o.v. begrotingsaanpassing 2017. Deze middelen bestaan uit toelagen die gefinancierd worden door de federale overheid. Ze worden berekend aan de hand van enkele parameters waaronder bevolkingsvooruitzichten, de inflatie en de economische groei.

Het Vlaamse gewest ontvangt 6,6 miljard uit gewestbelastingen die zij autonoom int, dit is 347 miljoen euro hoger dan bij de begrotingsaanpassing 2017. De registratiebelastingen (o.a. verkoop – en verdeelrecht), de erfbelasting en de verkeersbelasting, behelzen de belangrijkste massa van deze middelenpost. Andere gewestbelastingen zijn o.a. de kilometerheffing die sinds 2016 geïnd wordt, de schenkbelasting en de belasting op de inverkeerstelling.

De andere gewestmiddelen bedragen 10 miljard euro, exclusief de éénmalige federale herrekening 2018. Hierbij wordt de bruto aanvullende belasting op de personenbelasting (gewestelijke opcentiemen) geraamd op 7,6 miljard euro, dat is een daling van 56 miljoen euro. Voorts wordt er 2,4 miljard euro ontvangen aan nieuwe gewestdotaties van de federale overheid voor bevoegdheden die werden overgedragen naar het Vlaamse Gewest, zoals o.a. arbeidsmarktbeleid, dierenwelzijn en grootstedenbeleid. Dit is een toename van 156 miljoen euro t.o.v. de begrotingsaanpassing 2017.

De overige ontvangsten omvatten de niet-fiscale algemene en toegewezen ontvangsten en de specifieke dotaties. Niet-fiscale ontvangsten zijn middelen die de Vlaamse Gemeenschap ontvangt vanuit andere ontvangsten dan belastingen, bijvoorbeeld uit het klimaat- of verkeersveiligheidsfonds. De Vlaamse Gemeenschap krijgt ook een deel van de winst van de Nationale Loterij toegewezen van de federale overheid.

De ontvangsten van de Vlaamse rechtspersonen die behoren tot de perimeter van de Vlaamse overheid moeten worden meegerekend in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat in het ontwerp van begroting 2018 om 3,6 miljard euro. De Vlaamse universiteiten en hogescholen, geconsolideerd sinds 2017, ontvangen 920 miljoen euro. Andere rechtspersonen met aanzienlijke bedragen aan eigen ontvangsten zijn het Zorgfonds, het Vlaams EnergieBedrijf, de Lijn, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal wonen en de VRT.