Begroting 2018 - Geraamde uitgaven - Toegelicht

Ook voor het begrotingsjaar 2018 wordt de evenwichtsdoelstelling bereikt, met een feitelijk overschot van 12 miljoen euro .

De geconsolideerde uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap bedragen 44,5 miljard euro. Dit zijn de uitgaven zowel van de Vlaamse ministeries als van de Diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s) en de Vlaamse rechtspersonen. De ministeries nemen 28,4 miljard euro voor hun rekening en de DAB's en Vlaamse rechtspersonen hebben uitgaven ter hoogte van  16,1 miljard euro.

Bij ongewijzigd beleid, vertrekkende van de situatie waarbij de Vlaamse Gemeenschap haar lopende budgettaire engagementen continueert, liggen de uitgaven voor het jaar 2018, 683 miljoen euro hoger dan in wat er in de begroting van 2017 werd ingeschreven.

De stijging is voornamelijk te verklaren door een aantal factoren die een onvermijdelijke toename van de uitgaven met zich meebrengen. Zo dient men bijvoorbeeld rekening te houden met de inflatievooruitzichten voor 2018, waarvoor er 221 miljoen extra uitgetrokken moet worden. De stijging van het benodigde bedrag voor de uitbetaling van de lonen in het hoger –en leerplichtonderwijs, kost bijkomend 68 miljoen euro. De Vlaamse gemeenten kunnen jaarlijks rekenen op een toename van hun dotatie ten gevolge van het decretaal verankerde groeisysteem (3,5%)  in het gemeentefonds, goed voor een toename van 92 miljoen euro. De verlaagde energieheffing die de oude heffing vervangt, brengt tot slot een daling van de uitgaven met 384 miljoen euro met zich mee.

Wanneer er rekening gehouden wordt met de correcties bij de aftoetsing van het vorderingensaldo aan de begrotingsdoelstelling , is de toename van de ontvangsten groter dan deze van de uitgaven, waardoor er 467,5 miljoen euro vrijkomt voor nieuw beleid.

Enkele highlights uit de beleidskeuzes van de Regering:

  • De vernieuwde energieheffing genereert 73 miljoen euro aan ontvangsten die rechtstreeks geïnvesteerd zullen worden in de aankoop van groenestroomcertificaten, kleine windmolens en de ontwikkeling van batterijtechnologieën. Bovenop de nieuwe ontvangsten wordt 17 miljoen euro geïnvesteerd in het uitvoeren van energiescans in  sociale energie-efficiëntieprojecten en enkele proefprojecten rond energie;
  • 21 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de betaling van de investeringsimpuls van 140 miljoen euro voorzien in het Regeerakkoord voor 2018;
  • De Regering wil voorts 62 miljoen euro inzetten op bijkomende hulp voor personen met een handicap, zowel via het basisondersteuningsbudget als via persoonsvolgende financiering;
  • Het kleuteronderwijs wordt vanaf 2018 permanent versterkt en er worden diverse projecten in het onderwijs opgezet in het kader van de asielcrisis, zoals traumabegeleiding en radicaliseringspreventie, goed voor 24 miljoen euro;
  • In 2018 zal de Regering 15 miljoen extra investeringen doen voor verkeersveiligheid bovenop de ontvangsten in het verkeersveiligheidsfonds;
  • Voor de schadevergoedingen ingevolge superstorm Dieter die in januari over de kust trok, wordt 10 miljoen euro uitgetrokken;
  • 31 miljoen euro zal stromen naar het landbouwrampenfonds dat landbouwers vergoedt voor de schade geleden na de droogte en vorst in het voorjaar van 2017;
  • Om  personen met een arbeidsbeperking die behoefte hebben aan specifieke begeleiding en ondersteuning op de werkvloer toegang te bieden tot werk wordt bijkomend 9 miljoen euro vrijgemaakt;
  • Topsport Vlaanderen krijgt 9 miljoen euro voor nieuwe infrastructuur en ontwikkelingsprogramma’s die moeten leiden tot betere sportprestaties.