Begrotingsaanpassing 2018 - Snel overzicht

Geraamde ontvangsten - aandeel per type
taartdiagram met de geraamde ontvangsten per type voor het ontwerp van aangepaste begroting 2018
Geraamde ontvangsten - cijfers per type
in duizend euro BA2018
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.604.701
Gewestmiddelen BFW 2.415.031
Gemeenschapsmiddelen BFW 22.458.458
Herziening autonomiefactor en fiscale uitgaven  -1.005.074
Specifieke dotaties BFW 88.280
Gewestelijke belastingen 6.556.570
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 500.531
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten 204.566
Lotto gelden 30.099
Geconsolideerde rechtspersonen 3.772.239
Totaal 42.625.401
w.o. bijdrage pendeldotatie 0
w.o. bijdrage sanering globale overheidsfinanciën -1.639.606
w.o. bijdrage vergrijzingskost -79.806
w.o. responsabiliseringsbijdrage -112.417
Totaal bijdragen -1.831.829
Geraamde uitgaven - aandeel per beleidsdomein
taartdiagram met de procentueel geraamde uitgaven per beleidsdomein voor het ontwerp van aangepaste begroting 2018
Geraamde uitgaven - cijfers per beleidsdomein
in duizend euro BA2018
Onderwijs en vorming 13.433.878
Welzijn, gezondheid, gezin 12.123.662
Kanselarij en bestuur (incl.transfers aan lokale overheden) 4.008.499
Werk en sociale economie 3.723.952
Mobiliteit en openbare werken 3.729.200
Financiën en begroting 2.663.665
Omgeving 2.069.887
Economie, wetenschap en innovatie 1.499.653
Cultuur, sport, jeugd en media 1.271.484
Overige 528.076
TOTAAL 45.051.956