Begroting 2017 - Aftoetsing evenwichtsdoelstelling

Het begrotingssaldo van de Vlaamse Gemeenschap vertoonde de voorbije jaren grote schommelingen. Sinds het begin van deze legislatuur is er echter een stelselmatige verbetering van de  budgettaire situatie. Vanaf 2017 wenst de Vlaamse Regering opnieuw aan te sluiten bij het begrotingsevenwicht en dit begrotingsevenwicht ook aan te houden de komende jaren (evenwichtsdoelstelling).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van de Vlaamse Gemeenschap. Tot en met 2016 gaat het om effectieve realisaties, voor 2017 betreft het de aangepaste begroting (2017 BA). De eerste rij geeft het vorderingensaldo weer.

Om na te gaan of de Vlaamse evenwichtsdoelstelling bereikt is, worden er een aantal correcties doorgevoerd vanaf 2017.

Enerzijds gaat het om de bouwkosten van de Oosterweelverbinding, die bij de begrotingsaanpassing 2017 geraamd werden op 33,7 miljoen euro. Gezien het strategisch belang, de omvang en het terugverdienmodel van de Oosterweelverbinding, worden deze kosten buiten beschouwing gelaten bij het aftoetsen van de evenwichtsdoelstelling.

Een tweede correctie betreft de investeringsuitgaven met betrekking tot de A1/A3 ziekenhuisinfrastructuur zoals overgeheveld in 2016. Een aantal investeringen die reeds vóór de bevoegdheidsoverdracht gebeurd zijn, zullen pas in 2017 of de komende jaren een ESR-impact hebben. De impact hiervan in 2017 wordt geraamd op 40 miljoen euro. Aangezien het gaat om de finale afrekeningen van investeringen die gebeurd zijn toen de Federale overheid hiervoor nog bevoegd was (vóór 2016), neemt Vlaanderen deze uitgaven niet mee voor de aftoetsing van de evenwichtsnorm.

De onderste lijn van de tabel geeft (vanaf 2017 BA) het saldo weer na deze correcties.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

2017 BA

Vorderingensaldo (1)

-1.378

43

246

-471

-589

-288

-37

-71

                 

Oosterweel (2)

             

34

                 

Ziekenhuisfinanciering (niet aangevraagde provisionele bedragen m.b.t. investeringen vóór 2016) (3)

             

40

                 

Saldo voor aftoetsing evenwichtsdoelstelling (4=1+2+3)

             

2

                 

* Voorlopig uitvoeringscijfer op basis van notificatie van maart 2017; wordt begin oktober geactualiseerd