Begroting 2017 - Geraamde ontvangsten - Toegelicht

De Vlaamse Gemeenschap heeft voor het begrotingsjaar 2017 een ESR-begroting in evenwicht.

De ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap bedragen 42,3 miljard euro. De ministeries staan in voor 38,9 miljard van de ontvangsten en de Vlaamse rechtspersonen genereren 3,4 miljard euro ontvangsten.

De ontvangsten voor de Vlaamse Gemeenschap liggen bij de begrotingsaanpassing (42,3 miljard euro) bijna 500 miljoen euro hoger dan bij de begrotingsopmaak (41,8 miljard euro). De ontvangsten van de rechtspersonen zijn toegenomen met 315 miljoen euro, waarbij 247 miljoen euro van deze toename het gevolg is van de integratie van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (Zorgfonds).

De Vlaamse overheid int zelf belastingen, maar haalt ook inkomsten uit dotaties en toelagen van de federale overheid. Met de zesde staatshervorming is het gewicht van de autonoom geïnde gewestbelastingen en gewestelijke opcentiemen toegenomen ten opzichte van de totale ontvangsten. Het aandeel van de federale dotaties is dan weer gedaald. De fiscale autonomie van de Vlaamse Gemeenschap is dus toegenomen.

De grootste ontvangstenposten van de Vlaamse Gemeenschap vandaag zijn de ontvangsten uit de gewestelijke belastingen (15%) en de middelen die resulteren uit de Bijzondere Financieringswet (BFW), met name de gewest- en gemeenschapsmiddelen (56%) en de gewestelijke opcentiemen (18%).

Vlaanderen ontvangt op basis van de Bijzondere Financieringswet 21,7 miljard euro aan gemeenschapsmiddelen. Deze middelen bestaan uit toelagen die gefinancierd worden door de federale overheid. Ze worden berekend aan de hand van enkele parameters waaronder bevolkingsvooruitzichten, de inflatie en de economische groei.

Het Vlaams Gewest ontvangt 6,2 miljard uit gewestbelastingen die zij autonoom int. De registratiebelastingen (o.a. verkoop – en verdeelrecht), de erfbelasting en de verkeersbelasting behelzen de belangrijkste massa van deze middelenpost. Andere gewestbelastingen zijn o.a. de kilometerheffing die sinds 2016 geïnd wordt, de schenkbelasting en de belasting op de inverkeerstelling.

De andere gewestmiddelen bedragen ongeveer 10 miljard euro. De hoofdmoot (7,7 miljard) van deze middelen is afkomstig uit de bruto aanvullende belasting op de personenbelasting, ook wel de ‘gewestelijke opcentiemen’ genoemd, die het Vlaams Gewest heft boven op de federale personenbelasting. Voorts wordt er 2,2 miljard euro ontvangen aan nieuwe gewestdotaties van de federale overheid voor bevoegdheden die werden overgedragen naar het Vlaamse Gewest, zoals o.a. arbeidsmarktbeleid, landbouw, dierenwelzijn en grootstedenbeleid.

De overige ontvangsten omvatten de niet-fiscale algemene en toegewezen ontvangsten en de specifieke dotaties. Niet-fiscale ontvangsten zijn middelen die de Vlaamse Gemeenschap ontvangt vanuit andere ontvangsten dan belastingen, bijvoorbeeld uit het klimaat- of verkeersveiligheidsfonds. De Vlaamse Gemeenschap krijgt ook een deel van de winst van de Nationale Loterij toegewezen van de federale overheid.

De ontvangsten van de Vlaamse rechtspersonen die behoren tot de consolidatiekring van de Vlaamse overheid moeten worden meegerekend in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat over 3,4 miljard euro. De Vlaamse universiteiten en hogescholen, geconsolideerd sinds 2017, ontvangen 940 miljoen euro. Andere rechtspersonen met aanzienlijke bedragen aan eigen ontvangsten zijn het Zorgfonds, de Lijn, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de VRT.