Begrotingsaanpassing 2020 - Snel overzicht

Geraamde ontvangsten - aandeel per type
Ontvangsten_BA20
Geraamde ontvangsten - cijfers per type
in duizend euro BA 2020
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.817.845
Gewestmiddelen BFW 2.516.194
Gemeenschapsmiddelen BFW 23.593.791
Specifieke dotaties BFW 99.399
Gewestelijke belastingen 5.727.439
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 583.405
Eigen niet-fiscale, niet-toegewezen ontvangsten 264.910
Lotto gelden 30.225
Instellingen consolidatiekring 4.131.134
TOTAAL 44.764.342
w.o. bijdrage pendeldotatie 0
w.o. bijdrage sanering globale overheidsfinanciën -1.712.573
w.o. bijdrage vergrijzingskost -129.657
w.o. responsabiliteitsbijdrage -131.054
Totaal bijdragen -1.973.284

 

Aftoetsing evenwichtsdoelstelling

Bij de eerste begrotingsaanpassing van 2020 wordt de evenwichtsdoelstelling niet bereikt, met een feitelijk tekort van 432 miljoen euro.
 

Geraamde uitgaven - aandeel per beleidsdomein
UitgavenBA20
Geraamde uitgaven - cijfers per beleidsdomein
BA 2020 in duizend euro in %
Onderwijs en Vorming 14.575.124 28,99
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12.814.825 25,49
Financiën en Begroting 5.122.170 10,19
Kanselarij en Bestuur 4.356.728 8,67
Mobiliteit en Openbare Werken 4.130.124 8,21
Werk en Sociale Economie 3.654.616 7,27
Omgeving 2.063.048 4,10
Economie, Wetenschappen en Innovatie 1.733.628 3,45
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.273.944 2,53
Landbouw en Visserij 210.745 0,42
Internationaal Vlaanderen 209.970 0,42
Hogere Entiteiten 134.593 0,27
Totaal 50.279.515 100