Begrotingsaanpassing 2020 - Aftoetsing evenwichtsdoelstelling

Conform vorige zittingsperiode streefde de Vlaamse Regering ook deze zittingsperiode naar een budgettair evenwicht, of de zogenoemde evenwichtsdoelstelling. Deze evenwichtsdoelstelling zal in het begrotingjaar 2020 echter niet worden bereikt. Bij begrotingsopmaak 2020 werd reeds vastgesteld dat men voor begrotingsjaar 2020 de evenwichtsdoelstelling niet zou bereiken en werd het tekort op het saldo op 432 miljoen euro geraamd. Mede omwille van de eenmalige impact van de coronacrisis kent het tekort op het saldo bij begrotingsaanpassing 2020 een eenmalige sterke stijging en bedraagt het 4,2 miljard euro.

Om te bepalen of de evenwichtsdoelstelling al dan niet bereikt werd, wordt het verschil tussen de ESR-ontvangsten en ESR-uitgaven bepaald. Het resultaat van deze bewerking geeft het geconsolideerd ESR-saldo weer, waarop verschillende correcties worden doorgevoerd.

De eerste correctie die men doorvoert is de verrekening van de verwachte onderbenutting. Deze wordt opgesplitst in de onderbenutting Hogescholen en Universiteiten (91,11 miljoen euro) en overige onderbenutting (1,16  miljard euro). Daar worden ESR-correcties aan toegevoegd ten belope van 10,3 miljoen euro. Enerzijds bestaan deze ESR-correcties uit de correcties ten gevolge van de instellingen die tot de consolidatieperimeter behoren en het aanrekeningstijdstip, samen goed voor 9,95 miljoen euro. Deze subcategorie van ESR-correcties bestaat uit:

-            correctie FWO (21,25 miljoen euro);

-            correctie Vlaams Parlement en parlementaire instellingen (1,9 miljoen euro);

-            correcties op basis van rapport Rekenhof (- 13,2 miljoen euro).

Anderzijds maken de correcties ten gevolge van het verstrengd Europees begrotingstoezicht (0,3 miljoen euro) deel uit van de ESR-correcties. Toepassing van beide bewerkingen geeft een gecorrigeerd vorderingensaldo gelijk aan -4,3 miljard euro.

Ten slotte wordt in de aftoetsing van dit vorderingensaldo aan de begrotingsdoelstelling enkel nog gecorrigeerd voor de bouwkosten van de Oosterweelverbinding. Deze kosten worden bij de begrotingsaanpassing geraamd op 101,7 miljoen euro. Het strategisch belang, de omvang en het terugverdienmodel van de Oosterweelverbinding verklaren waarom deze kosten buiten beschouwing gelaten worden bij het aftoetsen van de evenwichtsdoelstelling. Op die manier wordt een negatief verschil ten opzichte van de begrotingsdoelstelling vastgesteld ten belope van -4,2 miljard euro.

 

in duizend euro BO 2020 BA 2020 Delta
Geconsolideerde ESR-ontvangsten (1) 45.684.792 44.764.342 -920.450
Geconsolideerde ESR-uitgaven (2) 47.508.750 50.279.515 2.770.765
Geconsolideerd ESR-saldo (3=2-1) -1.823.958 -5.515.173 -3.691.215
Onderbenutting (4) 1.216.484 1.251.070 34.586
Geconsolideerd ESR-saldo na onderbenutting (5=3+4) -607.474 -4.264.103 -3.656.629
ESR-correcties (6) -15.953 10.307 26.260
Gecorrigeerd vorderingensaldo (7=5+6) -623.427 -4.253.796 -3.630.369
Buiten begrotingsdoelstelling (8) 191.897 101.680 -90.217
Saldo na correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling (9=7+8) -431.530 -4.152.116 -3.720.586
Begrotingsdoelstelling 0 0 0
Verschil met begrotingsdoelstelling -431.530 -4.152.116 -3.720.586