Begrotingsaanpassing 2020 - Geraamde uitgaven - Toegelicht

Voor het begrotingsjaar 2020 wordt de evenwichtsdoelstelling niet bereikt, er is sprake van een tekort van 4,2 miljard euro. Dit tekort wordt hoofdzakelijk verklaard door de eenmalig impact van de coronacrisis, goed voor 3,2 miljard euro.

De geconsolideerde uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap bedragen 50,3 miljard euro. Dit zijn de uitgaven van zowel  de Vlaamse ministeries, de Diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s) en de Vlaamse rechtspersonen. De ministeries kennen een totaal van 26,9 miljard euro aan uitgaven, de DAB’s en Vlaamse rechtspersonen hebben samen uitgaven ter hoogte van 23,4 miljard euro.

Bij ongewijzigd beleid, vertrekkende van de situatie waarbij de Vlaamse Gemeenschap haar lopende engagementen continueert en rekening houdend met de impact van de coronacrisis, liggen de uitgaven voor het jaar 2020 3,7 miljard euro hoger in vergelijking met de begrotingsopmaak (BO) van 2019. De stijging is te verklaren aan de hand van de inflatievooruitzichten en de actualisatie van vereffeningskredieten, samen met de eenmalige impact ten gevolge van COVID-19.

Bij BO 2020 werd namelijk een overschrijding van de spilindex in januari 2020 verwacht. De toepassing van de afspraken met betrekking tot de indexparameters leidde tot een stijging van de uitgaven met 329,7 miljoen euro in vergelijking met BO 2019. Bij begrotingsaanpassing (BA) 2020 brengt de indexherziening een effect van -58,2 miljoen euro teweeg ten opzichte van BO 2020.

Wat de actualisatie van de vereffeningskredieten betreft, hebben een aantal factoren een onvermijdelijke toename van de uitgaven veroorzaakt. De stijging van het benodigd bedrag voor de uitbetaling van de lonen voor het onderwijzend personeel en de onderwijsdiensten kost 148,7 miljoen euro extra t.o.v. BO 2020 . Voor de uitvoering van het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord wordt voor Welzijn, volksgezondheid en gezin (WVG) bij BO 2020 78,3 miljoen euro extra voorzien. De Vlaamse gemeenten kunnen jaarlijks rekenen op een toename van hun dotatie ten gevolge van het decretaal verankerde groeisysteem (3,5%) in het gemeentefonds, goed voor een toename van 93,5 miljoen euro in 2020. Daarnaast wordt bij BA 2020 een provisie ten belope van 2,5 miljard euro aangelegd voor de financiering van coronamaatregelen.

Enkele highlights uit de beleidskeuzes van de Regering bij BA 2020:

  • Er wordt 12,2 miljoen euro voorzien voor de internationale klimaatfinanciering;
  • Onderwijs Vlaanderen ontvangt 82 miljoen euro meer ten gevolge van een bijstelling voor het loonmodel;
  • Er wordt 21 miljoen euro voorzien voor de voorbereidingskosten, minnelijke verwervingen en onteigeningen in het kader van Nieuwe Sluis Zeebrugge (provisie);
  • De kredieten voor Opgroeien Regie nemen toe met 63,2 miljoen euro ten gevolge van de vastgestelde uitvoeringscijfers 2019 voor de uitbetaling van het groeipakket;
  • 25 miljoen euro is bestemd voor de aankoop van hernieuwbare energiestatistieken in het buitenland ter invulling van de Europese hernieuwbare energiedoelstelling 2020 (provisie);
  • Het Vlaams Fonds voor de Lastendelging kent een toename van de kredieten met 20,7 miljoen voor de erkende landbouwrampen in kader van de zonnebrand en droogte 2019.