Rekening Vlaamse Gemeenschap

Bedrijfseconomisch resultaat :  -1.140.741.972 euro.
Begrotingsresultaat :  -1.212.065.624 euro.

In de algemene rekening wordt de stand gegeven van het begrotingsresultaat en het bedrijfseconomisch resultaat. Het begrotingsresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aangerekende vorderingen en de aangerekende uitgaven. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt tussen de uitvoering op het niveau van de begroting MVG enerzijds en op het niveau van de Diensten met Afzonderlijk Beheer (DAB) anderzijds.

ESR-vorderingensaldo : 367.416.348 euro.
Het overschot is 362.742.180 euro hoger dan voorzien bij de begrotingsaanpassing 2018.

Om tot het vorderingensaldo van de Vlaamse overheid te komen worden volgende berekeningen uitgevoerd:

- De opname van leningen en aflossing van schuld (ESR code 9) worden geneutraliseerd.
- De vorderingen en uitgaven in het kader van de kredietverleningen en deelnemingen (ESR code 8) worden geneutraliseerd.
- Tot slot worden de interne stromen uit het begrotingsresultaat gehaald. De bedragen die ontvangen worden van de te consolideren instellingen en de uitgaven die aan dezelfde instellingen worden gedaan, zijn geen ESR ontvangsten of uitgaven.

In tweede instantie worden er een aantal correcties m.b.t. het aanrekeningsmoment uitgevoerd.

Om tot een geconsolideerd ESR-vorderingensaldo te komen voor de Vlaamse overheid, wordt het ESR-vorderingensaldo van de andere te consolideren instellingen bepaald en toegevoegd. Aangezien de instellingen in grote mate afhankelijk zijn van de toelagen van de Vlaamse Gemeenschap, is hun vorderingensaldo sterk negatief.