Balans & Resultatenrekening 2016

Balans op 31/12/2016
Activa 2016-a

Naar aanwending van het vermogen – m.a.w. het ACTIEFstellen we het volgende vast:

94 % van het balanstotaal is de netto boekwaarde van het vast actief.
6 % van het balanstotaal behoort tot het vlottend actief.

De netto boekwaarde van het materieel vast actief, dit is de aankoopwaarde min de afschrijvingen geboekt tot op 31.12.2016, bedraagt 29.742 miljoen euro tegenover 29.387 miljoen euro in 2015.
De netto boekwaarde van het materieel vast actief wordt hoofdzakelijk vertegenwoordigd door:

  • Werken van burgerlijke bouwkunde: 22.783 miljoen euro
  • Vaste activa in aanbouw: 3.919 miljoen euro
  • Terreinen en gebouwen: 2.758 miljoen euro
Passiva 2016-a

Naar oorsprong van het vermogen – m.a.w. het PASSIEFstellen we het volgende vast.

Het eigen vermogen bedraagt 79 % van het balanstotaal.
Het vreemd vermogen bedraagt 21 % van het balanstotaal.

Resultatenrekening 2016
RR 2016-b