Begrotingsuitvoering & aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2016

Begrotingsuitvoering 2016
Begrotingsuitvoering 2016-b
Aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2016

Het bedrijfseconomisch resultaat 2016 bedraagt 1.002 miljoen euro. Het betreft het saldo van alle boekingen op de resultatenrekening.

De aansluiting tussen het bedrijfseconomisch resultaat (1.002 mio euro) en de begrotingsuitvoering  (-876 mio euro) kan als volgt gemaakt worden. In het bedrijfseconomisch resultaat zijn verrichtingen opgenomen die geen budgettaire impact hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om de afschrijvingen, boekhoudtechnische correcties of het opnemen van de activa van verschillende met de Vlaamse Gemeenschap gefusioneerde entiteiten.

Daarnaast zijn er ook verrichtingen die wel budgettaire impact hebben, maar niet opgenomen zijn in de resultatenrekening. De verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat zijn bijvoorbeeld investeringen in immateriële, materiële activa of financiële vaste activa, opname van nieuwe leningen, afbetalingen van het kapitaalgedeelte van leningen…

Onderstaande tabel geeft de aansluiting tussen het bedrijfseconomische resultaat en het begrotingsresultaat weer.

Aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2016-b