Begrotingsuitvoering & aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2017

Begrotingsuitvoering 2017
begrotingsuitvoering 2017_a
Aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2017

Het bedrijfseconomisch resultaat bedraagt 250 miljoen euro. Het betreft het saldo van alle boekingen op de resultatenrekening.

De aansluiting tussen het bedrijfseconomisch resultaat (250 mio EUR) en de begrotingsuitvoering (-518 mio EUR) kan als volgt gemaakt worden.

In het bedrijfseconomisch resultaat zijn verrichtingen opgenomen die geen budgettaire impact hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om de afschrijvingen, boekhoud technische correcties of het opnemen van de activa van verschillende met de Vlaamse Gemeenschap gefusioneerde entiteiten.

Daarnaast zijn er ook verrichtingen die wel budgettaire impact hebben, maar niet opgenomen zijn in de resultatenrekening. De verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat zijn bijvoorbeeld investeringen in immateriële, materiële activa of financiële vaste activa, opname van nieuwe leningen, afbetalingen van het kapitaalgedeelte van leningen…

Onderstaande tabel geeft de aansluiting tussen het bedrijfseconomische resultaat en het begrotingsresultaat weer.

Aansluiting begroting-economisch 2017_a