Begrotingsuitvoering & aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2018

Begrotingsuitvoering 2018
Begrotingsuitvoering 2018
Aansluiting bedrijfseconomisch resultaat 2018

Het bedrijfseconomisch resultaat bedraagt -1.141 miljoen euro. Het betreft het saldo van alle boekingen op de resultatenrekening.

De aansluiting tussen het bedrijfseconomisch resultaat (-1.141 mio EUR) en de begrotingsuitvoering (-1.212 mio EUR) kan als volgt gemaakt worden.

In het bedrijfseconomisch resultaat zijn verrichtingen opgenomen die geen budgettaire impact hebben. Het gaat hier bijvoorbeeld om de afschrijvingen, boekhoud technische correcties of het opnemen van de activa van verschillende met de Vlaamse Gemeenschap gefusioneerde entiteiten.

Daarnaast zijn er ook verrichtingen die wel budgettaire impact hebben, maar niet opgenomen zijn in de resultatenrekening. De verrichtingen met uitsluitend impact op het begrotingsresultaat zijn bijvoorbeeld investeringen in immateriële, materiële activa of financiële vaste activa, opname van nieuwe leningen, afbetalingen van het kapitaalgedeelte van leningen…

Onderstaande tabel geeft de aansluiting tussen het bedrijfseconomische resultaat en het begrotingsresultaat weer.

Aansluiting begroting-economisch 2018