In cijfers

Elk jaar op de vierde maandag van september legt de Vlaamse minister-president de Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Het is de start van het nieuwe werkjaar voor de regering. In de verklaring staan de beleidsprioriteiten voor het komende jaar en de bijbehorende begroting: een inschatting van alle inkomsten en uitgaven voor het volgende jaar. De begrotingsdocumenten moeten uiterlijk op 21 oktober ingediend zijn bij het Vlaams Parlement. Met oog op goedkeuring tegen het einde van het jaar. Pas dan kan de Vlaamse overheid inkomsten innen en uitgaven doen.

Een keer tijdens het lopende jaar wordt de begroting aangepast. De inschatting van inkomsten en uitgaven wordt bij die begrotingsaanpassing geactualiseerd. De begrotingsdocumenten voor de begrotingsaanpassing moeten uiterlijk op 21 mei van het lopende jaar worden ingediend bij het Vlaams Parlement, met oog op goedkeuring tegen 10 juli van het lopende jaar.

Ontvangsten

De middelenbegroting is het overzicht van alle verwachte inkomsten van de Vlaamse overheid.

Uitgaven

De uitgavenbegroting is een inschatting van alle uitgaven van de Vlaamse overheid. De datareeks Inhoudelijk Structuurelement geeft de uitgaven per thema binnen een beleidsdomein weer.

Vorderingensaldo

De Vlaamse Regering gaat altijd voor zo gezond mogelijke financiën. Als het kan: een begroting in evenwicht.