De Meerjarenraming 2022-2027

De Vlaamse Regering kijkt verder vooruit, naar de evolutie van de economische groei, de belastinginkomsten en de grootste uitdagingen in de komende jaren. Die verwachtingen zijn gebundeld in de Vlaamse meerjarenraming (MJR). Deze bouwt voort op de begrotingsopmaak (BO) en plaatst de genomen beleidskeuzes in een meerjarig perspectief.

Beleidsruimte 2022-2027: Positief saldo bij constant beleid

Tegen 2027 verwacht de Vlaamse overheid dat het vorderingensaldo na maatregelen en nieuw beleid ongeveer in evenwicht zal zijn. Dit resulteert in een positief saldo (gecorrigeerd voor begrotingsdoelstelling) van 0,6 miljard euro. Dat betekent dat de inkomsten hoger zullen liggen dan de uitgaven.

In duizend euro BA 2022 BO 2023 MJR 2024 MJR 2025 MJR 2026 MJR 2027
Vorderingensaldo (1) -3.512.839 -2.921.714 -1.928.517 -1.823.890 -984.760 -408.501
Oosterweel (2) 306.434 339.283 411.965 455.650 430.400 424.150
Ontvangsten relanceplan Vlaamse Veerkracht (3) -639.300 -501.369 -363.723 -147.519 -46.867 0
Uitgaven relanceplan Vlaamse Veerkracht (4) 1.600.000 1.140.915 823.635 345.944 150.057 0
Saldo na correcties (5 = 1 + 2 + 3 + 4) -2.245.705 -1.942.885 -1.056.640 -1.169.815 -451.170 15.649
Omhoog
Belangrijkste veranderingen bij de geschatte ontvangsten tegen 2027
 • federale dotatie (+2,2 miljard euro)
 • Vlaams deel van de personenbelasting (+1,7 miljard euro)
 • gewestbelastingen (+1 miljard euro)
 • daling van de Europese relancemiddelen: minder dan 0,1 miljard in 2026 en geen relancemiddelen meer in 2027.
Belangrijkste veranderingen bij de geschatte uitgaven tegen 2027
 • algemene beleidsuitgaven (+2,7 miljard euro)
 • stijging van de responsabiliseringsbijdrage aan lokale besturen om de stijgende pensioenlasten van de gepensioneerde ambtenaren te kunnen betalen (+0,6 miljard euro)
 • stijging van de uitgaven voor het Groeipakket (+0,5 miljard euro), het Gemeentefonds (+0,5 miljard euro) en de lonen van het onderwijspersoneel (+0,3 miljard euro)
 • interesten op lopende leningen van de Vlaamse overheid (+0,3 miljard euro) (rentekredieten)
 • daling van de uitgaven voor de Oekraïnecrisis (-1 miljard euro).
Extra duiding

Om na te gaan in welke mate de Vlaamse begrotingsdoelstelling gerealiseerd kan worden, dient op het vorderingensaldo een correctie toegepast te worden voor de uitgaven in het kader van de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding. De uitgaven voor dit project moeten geneutraliseerd worden.

Deze verwachte uitgaven zullen tegen 2027 met 0,1 miljard euro toenemen ten opzichte van de begrotingsopmaak 2023 (BO23) en buiten de begrotingsdoelstelling gehouden worden. Daarnaast wordt het vorderingensaldo gecorrigeerd met de ontvangsten en uitgaven in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht . Deze nemen respectievelijk af met 0,5 miljard euro en 1,1 miljard euro.

Positief saldo bij constant beleid

Alles samen zorgt dit, bij constant beleid, voor een positief saldo (gecorrigeerd voor begrotingsdoelstelling) dat tegen 2027 ongeveer 0,6 miljard euro zal bedragen. Het vorderingensaldo na maatregelen en nieuw beleid is ongeveer in evenwicht (gecorrigeerd voor begrotingsdoelstelling). Dit verschil kan als volgt worden verklaard:

 • uitvoering van begrotingsmaatregelen en beleidsimpulsen voorzien bij het regeerakkoord: netto impact van -0,7 miljard euro;
 • bij de begrotingsonderhandelingen BO22 werden bijkomende maatregelen genomen om het begrotingstekort te beperken: +0,6 miljard euro;
 • bij de begrotingsonderhandelingen BO23 werden bijkomende begrotingsmaatregelen en beleidsimpulsen voorzien, voornamelijk om ondersteuning te bieden in de huidige energiecrisis: netto impact -0.5 miljard euro.

De geconsolideerde schuld van de Vlaamse overheid stijgt bij ongewijzigd beleid van 42,2 miljard euro in 2023 tot 52,0 miljard euro in 2027. De schuldratio (exclusief ziekenhuisinfrastructuur) t.o.v. de ESR-ontvangsten bedraagt hierdoor respectievelijk 69,1% en 80,2%.

Limiet van de overheidsuitgaven

In de meerjarenraming 2022-2027 wordt ook een eerste keer informatief gerapporteerd over de Vlaamse uitgavennorm. Die uitgavennorm houd rekening met de vooropgestelde begrotingsdoelstellingen en bakent het maximale groeipad van de overheidsuitgaven af.

Het is een budgettair kompas dat dient om de begroting op koers te houden of te brengen indien de begroting afwijkt van de begrotingsdoelstelling op middellange termijn. Daarom werd in de rapportering in de meerjarenraming 2022-2027 de toegelaten reële uitgavengroei gecorrigeerd met een convergentiemarge die beantwoordt aan de doelstelling van een begroting in evenwicht tegen 2027.

Ontvangsten

geraamde ontvangsten per rubriek 2022-2027_

Geraamde ontvangsten per jaar bij constant beleid

In duizend euro BA 2022 BO 2023 MJR 2024 MJR 2025 MJR 2026 MJR 2027
Bruto aanvullende belasting op de Personenbelasting 8.159.601 9.452.698 10.168.992 10.437.687 10.813.477 11.201.462
Gewestmiddelen Bijzondere Financieringswet 3.070.340 3.437.513 3.422.252 3.542.841 3.665.994 3.789.193
Gemeenschapsmiddelen Bijzondere Financieringswet 26.562.649 29.628.434 29.573.205 30.262.538 31.000.096 31.795.245
Specifieke dotaties Bijzondere Financieringswet 108.503 122.225 120.597 122.747 124.825 126.951
Gewestelijke belastingen 7.455.366 7.658.340 8.027.846 8.258.337 8.464.773 8.677.788
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten¹ 707.874 696.517 838.119 954.114 1.052.804 1.024.916
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten² 957.117 936.640 809.846 519.176 425.468 391.220
Lotto gelden 32.897 35.364 35.364 35.364 35.364 35.364
Diensten Autonoom Beheer 352.992 336.597 336.597 336.597 336.597 336.597
Geconsolideerde rechtspersonen 4.652.466 4.714.108 4.765.628 4.794.203 4.830.885 4.818.713
Totaal 52.059.806 57.018.437 58.098.446 59.263.604 60.750.283 62.197.448

¹: o.a. inkomsten uit de veiling van emissierechten (bestemd voor het Klimaatfonds) verkeersboetes (gedeeltelijk bestemd voor het Verkeersveiligheidsfonds).
²: o.a. Europese ontvangsten in het kader van o.a. het relanceplan Vlaamse Veerkracht en interesten en dividenden.
* laatste update: 25/05/2023

Uitgaven

geraamde uitgaven per rubriek 2022-2027_

Geraamde uitgaven per jaar bij constant beleid

In duizend euro BA 2022 BO 2023 bij constant beleid BO 2023 na verdeling index MJR 2024 MJR 2025 MJR 2026 MJR 2027
Hogere Entiteiten 138.307 157.105 158.767 159.810 160.556 161.213 161.730
Financiën en Begroting 6.838.183 5.379.754 4.220.662 3.898.784 3.744.892 3.711.194 3.790.496
Economie, Wetenschappen en Innovatie 1.792.028 2.824.474 2.826.231 1.869.864 1.876.870 1.910.840 1.943.801
Onderwijs en Vorming 15.994.720 17.524.388 18.042.006 18.636.550 19.043.282 19.373.554 19.610.704
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 13.673.246 15.470.280 15.856.012 16.302.638 16.659.331 16.990.129 17.275.422
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.378.785 1.509.130 1.533.950 1.600.948 1.616.978 1.563.586 1.519.888
Werk en Sociale Economie 3.594.026 4.067.481 4.225.365 4.423.722 4.512.058 4.581.496 4.739.176
Landbouw en Visserij 203.682 219.792 222.430 262.445 263.891 265.765 267.880
Mobiliteit en Openbare Werken 4.754.465 4.927.132 4.963.956 4.970.316 5.073.256 5.052.893 5.021.290
Omgeving 3.342.155 3.290.217 3.301.848 3.313.351 3.356.815     3.239.838 3.144.952
Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie 5.209.115 5.427.442 5.445.968 5.592.621 5.693.580 5.849.959 5.980.727
Totaal 56.918.712 60.797.195 60.797.195 61.031.050 62.001.509 62.700.467 63.456.066

* laatste update: 25/05/2023

Toelichting bij de begroting 2023 en de Meerjarenraming 2022-2027

De toelichting bij de begroting en meerjarenraming van voorgaande jaren bekijken? Deze zijn te vinden op de website van het Vlaams Parlement .