Begrotingsaanpassing 2021 – Aftoetsing evenwichtsdoelstelling

Normaliter streeft de Vlaamse Regering naar een budgettair evenwicht, of de zogenoemde evenwichtsdoelstelling. Met het oog op het indijken van de heersende coronapandemie moest de Vlaamse Regering haar begrotingsdoelstelling van een begroting in evenwicht loslaten. De evenwichtsdoelstelling zal in het begrotingjaar 2021 dus niet worden bereikt. Het saldo ten opzichte van de evenwichtsdoelstelling wordt bij begrotingsaanpassing 2021 geraamd op -4,2 miljard euro.

Om te bepalen of de evenwichtsdoelstelling al dan niet bereikt werd, wordt het verschil tussen de ESR-ontvangsten en ESR-uitgaven bepaald. Het resultaat van deze bewerking geeft het geconsolideerd ESR-saldo weer, waarop verschillende correcties worden toegepast.
De eerste correctie die men doorvoert is de verrekening van de verwachte onderbenutting. Deze wordt opgesplitst in de onderbenutting Hogescholen en Universiteiten (198,78 miljoen euro) en overige onderbenutting (1,04 miljard euro). Daar worden ESR-correcties aan toegevoegd ten belope van -4,49 miljard euro. Enerzijds bestaan deze ESR-correcties uit de correcties ten gevolge van de instellingen die tot de consolidatieperimeter behoren en het aanrekeningstijdstip, goed voor 2,73 miljard euro. Deze subcategorie bestaat uit een correctie voor FWO, een correctie Vlaams Parlement en parlementaire instellingen en correcties op basis van het rapport van het Rekenhof. Bij begrotingsaanpassing 2021 kent enkel de correctie FWO een budgettaire impact, nl. 2,73 miljard euro.

Anderzijds maken de correcties ten gevolge van het verstrengd Europees begrotingstoezicht (-7,22 miljard euro) deel uit van de ESR-correcties. Toepassing van beide bewerkingen geeft een gecorrigeerd vorderingensaldo van -5,3 miljard euro.

Ten slotte wordt in de aftoetsing van het vorderingensaldo aan de begrotingsdoelstelling gecorrigeerd voor de bouwkosten van de Oosterweelverbinding. Deze kosten worden bij de begrotingsaanpassing 2021 geraamd op 146,1 miljoen euro. Het strategisch belang, de omvang en het terugverdienmodel van de Oosterweelverbinding verklaren waarom deze kosten buiten beschouwing gelaten worden bij het aftoetsen van de evenwichtsdoelstelling. Op die manier wordt een negatief verschil ten opzichte van de begrotingsdoelstelling vastgesteld ten belope van -4,2 miljard euro.

in duizend euro BO 2021 BA 2021 Delta
Geconsolideerde ESR-ontvangsten (1) 46.223.377  47.610.152  1.386.775
Geconsolideerde ESR-uitgaven (2) 50.992.582  54.119.842  3.127.260
Geconsolideerd ESR-saldo (3=1-2) – 4.769.205 – 6.509.690 – 1.740.485
Onderbenutting (4)  1.227.181  1.236.963  9.782
Geconsolideerd ESR-saldo na onderbenutting (5=3+4)  – 3.542.024 – 5.272.727 –  1.730.703
ESR-correcties (6) – 5.811 – 4.494 1.317
Gecorrigeerd vorderingensaldo (7=5+6) – 3.547.835 – 5.277.221 – 1.729.386
Buiten begrotingsdoelstelling (8) 146.086  1.097.249  951.163
Saldo na correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling (9=7+8) – 3.401.749 -4.179.972 – 778.223
Evenwichtsdoelstelling 0 0 0
Verschil met evenwichtsdoelstelling – 3.401.749 – 4.179.972 – 778.223

 

//