Begrotingsaanpassing 2021 – Geraamde uitgaven – Toegelicht

Na akkoord van het Vlaams Parlement is er gekozen om dit jaar te starten met een experimentele begrotingsaanpassing 2021. Het administratieve proces verliep anders en behelsde volgende begrotingstechnische bijstellingen: de ontvangstenzijde bijstellen o.b.v. de meest recente economische parameters, de actualisatie van een aantal belangrijke uitgavenposten op basis van uitvoeringsgegevens en gewijzigde parameters, compensaties en het verwerken van een aantal centrale aanpassingen (o.a. index en verdeling endogene groei). Die bijstellingen zijn nodig om een correcter beeld te geven van de Vlaamse begroting, maar omvatten geen nieuwe brede beleidsenveloppes.

Het vorderingensaldo bij de begrotingsaanpassing 2021 bedraagt -5,3 miljard euro. Dit resultaat wordt gecorrigeerd met 1,1 miljard euro, namelijk voor de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding (146,1 miljoen euro), voor de geraamde uitgaven in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht (2,0 miljard euro) en voor de verwachte ontvangsten vanuit Europa voor het relanceplan Vlaamse Veerkracht (-1,0 miljard euro). Het saldo ten opzichte van de evenwichtsdoelstelling komt dan uit op -4,2 miljard euro.

De geconsolideerde uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap bedragen 54,1 miljard euro. Dit zijn de uitgaven van zowel de Vlaamse ministeries, de Diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s) en de Vlaamse rechtspersonen. De ministeries kennen een totaal van 29,8 miljard euro aan uitgaven, de DAB’s en Vlaamse rechtspersonen hebben samen 24,4 miljard euro aan uitgaven.

De coronaprovisie van 1 miljard euro ingeschreven bij de begrotingsopmaak 2021, wordt verhoogd met 850 miljoen euro. Gelet op de urgentie wordt er voor het doorvoeren van de kredietwijziging een begrotingsberaadslaging ingediend, in overleg met het Rekenhof. Dit laat toe om onmiddellijk te beschikken over de middelen en de nodige, dringende uitgaven te doen.

Enkele van de voornaamste bijstellingen van open end artikelen bij de begrotingsaanpassing 2021 zijn de volgende:

  • Bij Opgroeien Regie neemt het budget voor de uitvoering van het Groeipakket toe met 68,2 miljoen euro.
  • Voor het basisonderwijs nemen de geraamde uitgaven toe met 50,1 miljoen euro.
  • De daling in het aantal rechthebbenden op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en een lager dan geraamde gemiddelde tegemoetkoming leidt ertoe dat het budget bij begrotingsaanpassing 2021 met 30,7 miljoen euro daalt ten opzichte van begrotingsopmaak 2021.
  • De fiscale uitgaven met betrekking tot de dienstencheques en wijkwerken worden in 2021 op 108,9 miljoen euro geraamd. Ten opzichte van de begrotingsopmaak 2021 komt dit neer op een daling van 27,2 miljoen euro.

Er zijn nog vijf andere bijstellingen die een aanzienlijke impact hebben op het vorderingensaldo: de invoering van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt (+105,3 miljoen euro), het optrekken van de buffer voor eventuele tekorten aan vereffeningskrediet per einde van het jaar (+100 miljoen euro), uitvoering compensatieregeling niet-VIA-personeel VIA 6 (+30 miljoen euro), kredieten in het kader van de Vlaamse hernieuwbare energie-doelstellingen (+27,5 miljoen euro) en de wijziging van de voorziene index in 2021 (-73 miljoen euro). Deze laatste is uitgesplitst over enerzijds een aanpassing van de indexprovisie ten gevolge van de verschuiving van de verwachte overschrijding van de spilindex eind 2021 en een aanpassing van de bij begrotingsopmaak 2021 toegekende index buiten provisie op de betrokken begrotingsartikels voor de lagere verwachte groeivoet van de gezondheidsindex in 2021.

De twee voornaamste compensaties die bij de begrotingsaanpassing 2021 zijn doorgevoerd zijn in het kader van het Vlaams Klimaatfonds en het vijfde Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA5). In navolging van het bestedingskader van het Vlaams Klimaatfonds voor 2021, werden er bij het Vlaams Energie- en Klimaatfonds compensaties geïnitieerd om klimaatmiddelen over te hevelen naar de ontvangende entiteiten. In zijn totaliteit werd 60 miljoen euro gecompenseerd aan klimaatmiddelen. Vanuit het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt er 72,5 miljoen verdeeld over verschillende paritaire comités uit de private sectoren in het kader van VIA5.

//