Begrotingsopmaak 2018 - Snel overzicht

Geraamde ontvangsten - aandeel per type
taartdiagram met de procentueel geraamde ontvangsten per type voor de ontwerpbegroting 2018
Geraamde ontvangsten - cijfers per type
in duizend euro BO 2018
Bruto aanvullende belasting op de PB 7.600.134
Gewestmiddelen BFW 2.398.114
Gemeenschapsmiddelen BFW 22.290.646
Herziening autonomiefactor en fiscale uitgaven -1.004.982
Specifieke dotaties BFW 87.818
Gewestelijke belastingen 6.577.752
Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten 432.320
Eigen niet-fiscale, niet toegewezen ontvangsten 201.962
Lotto gelden 29.999
Geconsolideerde rechtspersonen 3.620.854
TOTAAL 42.234.617
w.o. bijdrage pendeldotatie 0
w.o. bijdrage sanering globale overheidsfinanciën -1.630.381
w.o. bijdrage vergrijzingskost -76.975
w.o. responsabiliseringsbijdrage -112.417
TOTAAL BIJDRAGEN -1.819.773
Aftoetsing evenwichtsdoelstelling

Ook voor het begrotingsjaar 2018 wordt de evenwichtsdoelstelling bereikt, met een feitelijk overschot van 12 miljoen euro.

Geraamde uitgaven - aandeel per beleidsdomein
taartdiagram met de procentueel geraamde uitgaven per beleidsdomein voor de ontwerpbegroting 2018
Geraamde uitgaven - cijfers per beleidsdomein
in duizend euro BO 2018
Onderwijs en Vorming 13.284.336
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 12.121.283
Kanselarij en Bestuur 3.979.298
Werk en Sociale Economie 3.694.613
Mobiliteit en Openbare Werken 3.672.278
Financiën en Begroting 2.463.266
Omgeving 1.975.481
Economie, Wetenschappen en Innovatie 1.540.746
Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1.262.450
Overige 518.278
TOTAAL 44.492.029