Begrotingsopmaak 2021 – Aftoetsing evenwichtsdoelstelling

Normaliter streeft de Vlaamse Regering naar een budgettair evenwicht, of de zogenoemde evenwichtsdoelstelling. Met het oog op het indijken van de heersende coronapandemie moest de Vlaamse Regering haar begrotingsdoelstelling van een begroting in evenwicht loslaten.  De evenwichtsdoelstelling zal in het begrotingjaar 2021 dus niet worden bereikt. Het saldo ten opzichte van de evenwichtsdoelstelling wordt bij begrotingsopmaak 2021 geraamd op -2,3 miljard euro.

Om te bepalen of de evenwichtsdoelstelling al dan niet bereikt werd, wordt het verschil tussen de ESR-ontvangsten en ESR-uitgaven bepaald. Het resultaat van deze bewerking geeft het geconsolideerd ESR-saldo weer, waarop verschillende correcties worden toegepast.

De eerste correctie die men doorvoert is de verrekening van de verwachte onderbenutting. Deze wordt opgesplitst in de onderbenutting Hogescholen en Universiteiten (161,58 miljoen euro) en overige onderbenutting (1.065,60 miljoen euro). Daar worden ESR-correcties aan toegevoegd ten belope van -5,81 miljoen euro. Enerzijds bestaan deze ESR-correcties uit de correcties ten gevolge van de instellingen die tot de consolidatieperimeter behoren en het aanrekeningstijdstip, goed voor  2,73 miljoen euro. Deze subcategorie bestaat uit een correctie voor FWO, een correctie Vlaams Parlement en parlementaire instellingen en correcties op basis van het rapport van het Rekenhof. Bij begrotingsopmaak 2021 kent enkel de correctie FWO een budgettaire impact, nl. 2,73 miljoen euro.

Anderzijds maken de correcties ten gevolge van het verstrengd Europees begrotingstoezicht (-8,54 miljoen euro) deel uit van de ESR-correcties. Toepassing van beide bewerkingen geeft een gecorrigeerd vorderingensaldo gelijk aan -2,5 miljard euro.

Ten slotte wordt in de aftoetsing van dit vorderingensaldo aan de begrotingsdoelstelling gecorrigeerd voor de bouwkosten van de Oosterweelverbinding. Deze kosten worden bij de begrotingsopmaak 2021 geraamd op 146,09 miljoen euro. Het strategisch belang, de omvang en het terugverdienmodel van de Oosterweelverbinding verklaren waarom deze kosten buiten beschouwing gelaten worden bij het aftoetsen van de evenwichtsdoelstelling. Op die manier wordt een negatief verschil ten opzichte van de begrotingsdoelstelling vastgesteld ten belope van -2,3 miljard euro.

in duizend euro 1BA 2020 2BA 2020 BO 2021 Delta
Geconsolideerde ESR-ontvangsten (1)  44.763.232 43.090.905 46.223.377  3.132.472
Geconsolideerde ESR-uitgaven (2)  50.082.450  50.332.450  49.462.409 – 870.041
Geconsolideerd ESR-saldo (3=2-1) – 5.319.218 – 7.241.545 – 3.239.032  4.002.513
Onderbenutting (4)       804.215       804.215       758.762 – 45.453
Geconsolideerd ESR-saldo na onderbenutting (5=3+4) – 4.515.003 -6.437.330 – 2.480.270  3.957.060
ESR-correcties (6)         10.307         10.307 – 5.811 – 16.118
Gecorrigeerd vorderingensaldo (7=5+6) – 4.504.696 -6.427.023 -2.486.081  3.940.942
Buiten begrotingsdoelstelling (8)       101.680       101.680       146.086       44.406
Saldo na correcties aftoetsing begrotingsdoelstelling (9=7+8) – 4.403.016 – 6.325.343 – 2.339.995  3.985.348
Evenwichtsdoelstelling 0 0 0 0
Verschil met evenwichtsdoelstelling – 4.403.016 – 6.325.343 –  2.339.995  3.985.348

 

//