Begrotingsaanpassing 2021 – Geraamde ontvangsten – Toegelicht

De ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap bedragen 47,6 miljard euro bij begrotingsaanpassing (BA) 2021. Dit is 1,4 miljard hoger dan geraamd bij begrotingsopmaak (BO) 2021.

De grootste ontvangstenposten van de Vlaamse Gemeenschap zijn bij de aanpassing van de begroting 2021 de gewestelijke belastingen (14,5%) en de middelen die resulteren uit de Bijzondere Financieringswet (BFW), met name de gewest- en gemeenschapsmiddelen (55,8%) en de gewestelijke opcentiemen (16,8%).

De middelen inzake bruto aanvullende belasting op de personenbelasting (gewestelijke opcentiemen) en het toegewezen gedeelte van de btw en personenbelasting nemen met 14,2 miljoen euro toe ten opzichte van de BO 2021. Deze toename is voornamelijk het resultaat van de herziening van de macro-economische parameters zoals inflatie en economische groei.

Het Vlaamse Gewest ontvangt 6,9 miljard euro bij BA 2021 uit gewestbelastingen die zij autonoom int. De registratiebelastingen (o.a. verkoop– en verdeelrecht, schenkbelasting), de erfbelasting  en de verkeersbelasting behelzen de belangrijkste massa van deze middelenpost. Andere gewestbelastingen zijn o.a. de kilometerheffing die sinds 2016 geïnd wordt en de belasting op de inverkeerstelling.

De ontvangsten uit het verkooprecht werden met 175,5 miljoen euro naar boven bijgesteld. Dit is het gevolg van een bijstelling van het prijseffect. In 2021 wordt er uitgegaan van een prijseffect van 1.3%. Bij BO 2021 werd er nog een prijsdaling van 2% verondersteld. Ook de ontvangsten uit de erfbelasting werden naar boven bijgesteld met 133,0 miljoen euro. Als gevolg van de tweede coronagolf lagen de overlijdens in 2020 hoger dan waarmee werd rekening gehouden bij de BO 2021. Overlijdens in 2020 hebben een impact op de ontvangsten van 2021.

De overige ontvangsten omvatten de specifieke dotaties en de niet-fiscale algemene en toegewezen ontvangsten. Niet-fiscale ontvangsten zijn middelen die de Vlaamse Gemeenschap ontvangt vanuit andere bronnen dan belastingen of dotaties, bijvoorbeeld de inkomsten uit de veiling van emissierechten (bestemd voor het Klimaatfonds) en de verkeersboetes (gedeeltelijk bestemd voor het Verkeersveiligheidsfonds). De Vlaamse Gemeenschap krijgt ook een deel van de winst van de Nationale Loterij toegewezen van de federale overheid, dit deel wordt voor 2021 geraamd op 30,4 miljoen euro.

De ontvangsten van de Vlaamse rechtspersonen die behoren tot de perimeter van de Vlaamse overheid moeten worden meegerekend in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat bij BA 2021 om 4,1 miljard euro. Dit is een daling van 35,4 miljoen euro ten opzichte van de BO 2021. De Vlaamse universiteiten en hogescholen, geconsolideerd sinds 2017, ontvangen 1,2 miljard euro. Andere rechtspersonen met aanzienlijke bedragen aan eigen ontvangsten zijn Opgroeien Regie, het Vlaams Energiebedrijf, De Lijn, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vlaamse Sociale Bescherming en de VRT.

//