Begrotingsopmaak 2021 – Geraamde uitgaven – Toegelicht

Het vorderingensaldo voor 2021 bedraagt -2,5 miljard euro. Dit resultaat wordt gecorrigeerd voor 146,1 miljoen euro voor de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding. Zodat het saldo ten opzichte van een evenwichtsdoelstelling uitkomt op -2,3 miljard euro. De Vlaamse Regering voorziet in 2021 nieuw beleid voor een totaal van 1,75 miljard euro beleidskredieten en 1,66 miljard euro vereffeningskredieten. Deze extra aanwending omvat 725,4 miljoen euro beleidskredieten en 635,4 miljoen euro vereffeningskredieten in het kader van de verdere uitvoering van het Regeerakkoord.

In 2021 treedt ook het plan Vlaamse Veerkracht in werking. Er wordt ingezet op acht grote krachtlijnen: 65,0 miljoen euro kapitaalversterking en steun aan bedrijven, 1,52 miljard euro publieke infrastructuur, 1,18 miljard euro klimaat, duurzaamheid en innovatie, 800,0 miljoen euro digitale transformatie, 655,0 miljoen euro Warm Vlaanderen, 83,0 miljoen euro voor de voorbereiding van Brexit en 10,0 miljoen euro om de werking van de Vlaamse overheid onder de loep te nemen. Op de provisie Plan Vlaamse Veerkracht wordt 10% onderbenutting verwacht. Die middelen worden gebruikt om de wachtlijsten voor personen met een beperking af te bouwen

De geconsolideerde uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap bedragen 49,9 miljard euro. Dit zijn de uitgaven van zowel de Vlaamse ministeries, de Diensten met afzonderlijk beheer (DAB’s) en de Vlaamse rechtspersonen. De ministeries kennen een totaal van 25,8 miljard euro aan uitgaven, de DAB’s en Vlaamse rechtspersonen hebben samen 24,1 miljard euro aan uitgaven.

Bij ongewijzigd beleid, vertrekkende van de situatie waarbij de Vlaamse Gemeenschap haar lopende engagementen continueert, liggen de uitgaven voor het jaar 2021 1,8 miljard euro lager in vergelijking met de begrotingsaanpassing van 2020, wat een positieve impact heeft op het vorderingensaldo en dus de beleidsruimte. De daling langs uitgavenzijde is hoofdzakelijk toe te schrijven de bijstelling op de coronaprovisie.

Wat de actualisatie van de vereffeningskredieten betreft, leidt voornamelijk de daling van de provisie voor de bestrijding van coronacrisis tot een daling van de totale uitgaven. Voorts zijn er ook enkele elementen die leiden tot een toename van de uitgaven. De stijging van het benodigd bedrag voor de uitbetaling van de lonen voor het onderwijzend personeel en de onderwijsdiensten kost 89,5 miljoen euro extra t.o.v. begrotingsaanpassing 2020. Voorts wordt voor de uitvoering van het Groeipakket bij het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) in 2021 138,6 miljoen euro extra voorzien. De Vlaamse gemeenten kunnen daarnaast jaarlijks rekenen op een toename van hun hoofddotatie ten gevolge van de decretaal verankerde groeivoet van 3,5% in het gemeentefonds, goed voor een toename van 103,1 miljoen euro in 2021.

Wanneer rekening gehouden wordt met de correcties bij de aftoetsing van het vorderingensaldo aan de begrotingsdoelstelling, is de toename van de ontvangsten kleiner dan deze van de uitgaven, waardoor het uiteindelijke vorderingensaldo bij BO 2021 gelijk is aan -2,5 miljard euro.

Naast de extra uitgaven in het kader van het regeerakkoord en het plan Vlaamse Veerkracht zijn er nog enkele andere highlights in de beleidskeuzes van de Regering voor 2021:

  • Er wordt 250 miljoen euro voorzien voor nieuwe beleidsimpulsen in het onderwijs (provisie);
  • Er wordt tevens 286 miljoen euro vrijgemaakt ter uitvoering van het sociaal akkoord welzijn (provisie);
  • Voor de beheersing van de coronacrisis wordt nogmaals 300 miljoen euro voorzien (provisie);
  • Ook voor klimaattafels (10 miljoen), justitieassistenten (9 miljoen), leersteundecreet (9 miljoen), index inruilwaarde dienstencheques (8 miljoen) en het optrekken van de projectmatige ondersteuning kunstensector (6 miljoen) worden extra middelen voorzien;
  • 68 miljoen euro extra is bestemd voor het Klimaatfonds;
  • Daarnaast wordt respectievelijk 9,4 en 6,7 miljoen euro voorzien voor eenmalige en recurrente IT-uitgaven.
//