Begrotingsopmaak 2022 – Geraamde ontvangsten

De ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap bedragen 49,96 miljard euro bij begrotingsopmaak (BO) 2022. Dit is 2,35 miljard hoger dan geraamd bij begrotingsaanpassing (BA) 2021.

De grootste ontvangstenposten van de Vlaamse Gemeenschap zijn bij de opmaak van de begroting 2022 de gewestelijke belastingen (14%) en de middelen die resulteren uit de Bijzondere Financieringswet (BFW), met name de gewest- en gemeenschapsmiddelen (57%) en de gewestelijke opcentiemen (17%).

De middelen inzake bruto aanvullende belasting op de personenbelasting (gewestelijke opcentiemen) en het toegewezen gedeelte van de btw en personenbelasting zijn bij begrotingsopmaak 2022 11,21 miljard euro. Deze toename is voornamelijk het resultaat van de koppeling met de macro-economische parameters zoals inflatie en economische groei.

Het Vlaamse Gewest ontvangt 7,24 miljard euro bij BO 2022 uit gewestbelastingen die zij autonoom int. De registratiebelastingen (o.a. verkoop– en verdeelrecht, schenkbelasting), de erfbelasting  en de verkeersbelasting behelzen de belangrijkste massa van deze middelenpost. Andere gewestbelastingen zijn o.a. de kilometerheffing en de belasting op de inverkeerstelling.

De overige ontvangsten omvatten de specifieke dotaties en de niet-fiscale algemene en toegewezen ontvangsten. Niet-fiscale ontvangsten zijn middelen die de Vlaamse Gemeenschap ontvangt vanuit andere bronnen dan belastingen of dotaties, bijvoorbeeld de inkomsten uit de veiling van emissierechten (bestemd voor het Klimaatfonds) en de verkeersboetes (gedeeltelijk bestemd voor het Verkeersveiligheidsfonds). De Vlaamse Gemeenschap krijgt ook een deel van de winst van de Nationale Loterij toegewezen van de federale overheid, dit deel wordt voor 2022 geraamd op 43,6 miljoen euro.

De ontvangsten van de Vlaamse rechtspersonen die behoren tot de perimeter van de Vlaamse overheid moeten worden meegerekend in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat bij BO 2022 om 4,3 miljard euro. Dit is een stijging van 225,6 miljoen euro ten opzichte van de BA 2021. De Vlaamse universiteiten en hogescholen ontvangen 1,2 miljard euro. Andere rechtspersonen met aanzienlijke bedragen aan eigen ontvangsten zijn Opgroeien Regie, het Vlaams Energiebedrijf, De Lijn, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vlaamse Sociale Bescherming en de VRT.