De Vlaamse Begroting en Rekening

Rekening 2019

De rekening 2019 Vlaamse Gemeenschap bestaat uit een luik algemene rekening en een luik ESR geconsolideerde rekening.
De algemene rekening omvat de uitvoeringcijfers van het  ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in enge zin. De ESR geconsolideerde rekening bevat de uitvoeringscijfers van de Vlaamse consolidatiekring. Deze omvat buiten de Vlaamse Gemeenschap dus ook de Vlaamse rechtspersonen.

 

 

Meerjarenraming 2020-2025

Voortbouwend op de begrotingsopmaak 2021 heeft de Vlaamse Regering op 28 oktober 2020 de meerjarenraming 2020-2025 meegedeeld aan het Vlaams Parlement.

De meerjarenraming plaatst de beleidskeuzes van 2020 en voorgaande jaren in een meerjarig perspectief en is een indicator van de beschikbare beleidsruimte in de komende zes jaar. De Vlaamse Regering houdt hiermee rekening bij het bepalen van nieuw en recurrent beleid.

Het saldo ten opzichte van de evenwichtsdoelstelling bedraagt tegen 2025 -1,4 miljard euro. Dit houdt een daling van het tekort in van 0,9 miljard euro ten opzichte van begrotingsopmaak 2021.

Tweede begrotingsaanpassing 2020

De tweede begrotingsaanpassing 2020 werd gelijktijdig ingediend met de begrotingsdocumenten van de initiële begrotingsronde 2021.

Deze begrotingsronde had voornamelijk tot doelstelling om de ontvangstenzijde aan te passen aan de meest recente economische parameters, die grondig gewijzigd waren n.a.v. de coronacrisis.

 

 

 

Europees begrotingskader

Daar het Europees kader voor begrotingstoezicht van toepassing is op de gezamenlijke overheid,  dient de begrotingsplanning op Vlaams niveau rekening te houden met de verplichtingen volgend uit het Stabiliteits- en Groeipact en met de mechanismen van coördinatie die door de gezamenlijke overheid in het leven werden geroepen teneinde de naleving van de Europese regels te verzekeren.

 

 

 

 

Begrotingsopmaak 2021

In zijn Septemberverklaring heeft minister-president Jambon het beleid en de begroting van de Vlaamse Regering voor 2021 aan het Vlaams Parlement  toegelicht.

Momenteel lopen de parlementaire besprekingen over de begroting 2021.

Voor het begrotingsjaar 2021 wordt de evenwichtsdoelstelling niet bereikt, er is sprake van een tekort van 2,3 miljard euro.