ESR geconsolideerde rekening 2018

In mio euro Begroting 2018 (1) Uitvoering 2018 (2) (2) – (1)
Ontvangsten (+) 42.625,4 42.992,6 367,2
Uitgaven (-) 44.160,8 44.185,6 24,8
ESR Correcties (+) 321,9 448,4 126,9
Correcties voor aftoetsing begrotingsdoelstelling (+) 1.218,2 1.111,6 -106,6
ESR vorderingensaldo 4,7 367,4 362,7

 

Bij de begrotingsaanpassing van 2018 werd er uitgegaan van een overschot van 4,7 miljoen euro. In mei werd het overschot op 367,4 miljoen euro berekend volgens de definitie van de Hoge Raad voor Financiën (HRF).  Het overschot is m.a.w. bijna 362,7  miljoen euro hoger dan voorzien bij de begrotingsaanpassing 2018. In de grafische voorstelling blijkt dit uit de blauwe balkjes. De groene balkjes weerspiegelen een gunstig effect op het eindresultaat, de rode een ongunstig. Lees verder onder de grafiek voor een toelichting bij de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2018 en de uitvoering ervan.

 

ESR grafiek 2018

Gewestbelastingen ( + 53 miljoen t.o.v. begroting 2018)
Hoofdzakelijk door :

– Erfbelasting inclusief fiscale regularisaties ( +50 miljoen t.o.v. begroting 2018)
– Verkeersbelasting ( -13,4 miljoen t.o.v. begroting 2018)
– Belasting op inverkeerstelling ( +15,7 miljoen t.o.v. begroting 2018)

Opcentiemen ( +100,5 miljoen t.o.v. begroting 2018)

Andere ontvangsten (  + 213,7 miljoen, exclusief energiefonds, t.o.v. begroting 2018)
Hoofdzakelijk door :

– De gerealiseerde ontvangsten van de DAB’s bedragen 4,8 miljoen meer dan begroot.
Het Minafonds, VIF en Loodswezen hebben hier het grootste aandeel in.
– De gerealiseerde ontvangsten van de rechtspersonen bedragen 190,2 miljoen meer dan begroot. De universiteiten en hogescholen hebben hier het grootste aandeel in.
– Andere ontvangsten ( + 18,6  miljoen t.o.v. begroting 2018)

Uitgaven ( -24,8  miljoen t.o.v. begroting 2018 )
Hoofdzakelijk door :

– Bij de algemene uitgavenbegroting zijn er 384,8 miljoen minder uitgaven.
– De uitgaven van de DAB’s  liggen 97,9 miljoen lager dan begroot.
– De uitgaven van de rechtspersonen liggen 383,7 miljoen onder het niveau van de begroting.
– De onderbenutting berekend bij de begrotingsaanpassing van 891,1 miljoen valt weg bij
de uitvoering in mei.

ESR-correcties ( +126,9  miljoen t.o.v. begroting 2018)
Hoofdzakelijk door :

– Effect niet aangevraagde provisionele bedragen A1/A3 ( +40 miljoen t.o.v. begroting 2018)
– Correcties rapport Rekenhof ( -50,6 miljoen t.o.v. begroting 2018)
– Overflow studietoelagen ( +131,4 miljoen t.o.v. begroting 2018)

Correcties  voor aftoetsing begrotingsdoelstellingen ( -106,6 miljoen t.o.v. begroting 2018)

Meer lezen?
//