ESR geconsolideerde rekening 2019

In mio euro Begroting 2019 (1) Uitvoering 2019 (2) (2) – (1)
Ontvangsten (+) 45.130,5 45.582,8 452,4
Uitgaven (-) 45.338,1 45.670,3 332,2
ESR correcties (+) 288,9 184,2 -104,7
Correctie voor aftoetsing begrotingsdoelstelling (+) 72,9 67,1 -5,8
ESR vorderingensaldo 154,2 163,9 9,7

 

Bij de begrotingsaanpassing van 2019 werd er uitgegaan van een overschot van 154,2 miljoen euro. Naar aanleiding van de notificatie van het INR  in oktober bedraagt het overschot inclusief correctie voor aftoetsing begrotingsdoelstelling 163,9 miljoen euro .  Het overschot is m.a.w. bijna 9,7  miljoen euro hoger dan voorzien bij de begrotingsaanpassing 2019. In de grafische voorstelling blijkt dit uit de blauwe balkjes. De groene balkjes weerspiegelen een gunstig effect op het eindresultaat, de rode een ongunstig. Lees verder onder de grafiek voor een toelichting bij de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2019 en de uitvoering ervan.

Gewestbelastingen ( +179,3 miljoen t.o.v. begroting 2019)
Hoofdzakelijk door :

– Erfbelasting inclusief fiscale regularisaties ( -102,8 miljoen t.o.v. begroting 2019)
– Verkooprecht ( +253,7 miljoen t.o.v. begroting 2019)
– Hypotheekbelasting ( +32,9 miljoen t.o.v. begroting 2019)

Opcentiemen ( +3 miljoen t.o.v. begroting 2019)

Andere ontvangsten (  +270 miljoen, exclusief energiefonds, t.o.v. begroting 2019)
Hoofdzakelijk door :

– De gerealiseerde ontvangsten van de DAB’s bedragen 66,1 miljoen meer dan begroot.
Het Minafonds, VIF en Loodswezen hebben hier het grootste aandeel in.
– De gerealiseerde ontvangsten van de rechtspersonen bedragen 175,9 miljoen meer dan begroot. De universiteiten en hogescholen , de VEB en het VUTG hebben hier het grootste aandeel in.
– Andere ontvangsten ( + 27,9  miljoen t.o.v. begroting 2019)

Uitgaven ( +332,2  miljoen t.o.v. begroting 2019 )
Hoofdzakelijk door :

– Bij de algemene uitgavenbegroting zijn er 377,2 miljoen minder uitgaven.
– De uitgaven van de DAB’s  liggen 48,6 miljoen hoger dan begroot.
– De uitgaven van de rechtspersonen liggen 491,3 miljoen onder het niveau van de begroting.
– De onderbenutting berekend bij de begrotingsaanpassing van 1.152 miljoen valt weg bij
de uitvoering in mei.

ESR-correcties ( -104,7  miljoen t.o.v. begroting 2019)
Hoofdzakelijk door :

– Effect niet aangevraagde provisionele bedragen A1/A3 ( -11,4 miljoen t.o.v. begroting 2019)
– Correcties rapport Rekenhof ( -117,7 miljoen t.o.v. begroting 2019)
– Sluis Terneuzen ( +38,2 miljoen t.o.v. begroting 2019)

Correcties  voor aftoetsing begrotingsdoelstellingen ( -5,8 miljoen t.o.v. begroting 2019)

Lees meer
//