Evolutie van het Vlaamse gezinsinkomen

De wereldwijde coronapandemie resulteerde in 2020 in een krimpende Belgische economie. Volgens het Federaal Plan Bureau, is het Vlaams gewest het meest getroffen door de lock-downs en semi lock-downs omwille van een relatief groter aandeel van de handel- en de horecasector. In 2009 veroorzaakte de financieel economische crisis eveneens een krimpende economie met een terugval van de werkgelegenheid en de investeringen. We gaan na of kredietcrisis van 2009 een blijvend effect gehad heeft op het inkomen van de gezinnen. Hiervoor  vergelijken we de hoogte van het gezinsinkomen in drie jaren op basis van de aangiften in de personenbelasting. We beschouwen 2008, het jaar voorafgaand aan de crisis, 2010 het jaar na de crisis en 2017, het meest recente beschikbare inkomensjaar.

We bekijken of de crisis het gemiddeld activiteitsinkomen anders geaffecteerd heeft dan het gemiddeld ander beroepsinkomen en of er na de crisis minder gezinnen activiteitsinkomen ontvangen dan voor de crisis. Het activiteitsinkomen van een belastingplichtige is de som van alle looninkomsten, vergoedingen van bedrijfsleiders en inkomsten uit zelfstandige arbeid die hij ontvangt in één inkomenstenjaar. De andere beroepsinkomsten zijn vergoedingen die niet ontvangen zijn voor geleverde prestaties, namelijk werkloosheidsuiteringen, ziekte uitkeringen, pensioenen en andere vervangingsinkomsten.

Uit tabel 1 blijkt dat er een kleiner aandeel van de gezinnen uitsluitend activiteitsinkomen ontvangt dan voor de crisis. Het aandeel van de gezinnen dat enkel ander beroepsinkomen ontvangt en geen activiteitsinkomen is toegenomen in 2017 t.o.v. 2008. Figuur 1 toont aan dat de crisis geen blijvende impact heeft gehad op de hoogte van het inkomen. Het gemiddeld ander beroepsinkomen is procentueel meer gestegen dan het gemiddeld activiteitsinkomen over de hele periode, maar op figuur 1 lezen we af dat de kloof tussen activiteitsinkomen en ander inkomen wel groter geworden is in 2017 dan in 2008.

Raadpleeg het volledige rapport onder de rubriek ‘Lees meer’.

 

Tabel 1 Aantal belastingaangiften met activiteitsinkomen en met ander beroepsinkomen
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium).
1. Om dezelfde totalen te bekomen als Statbel zijn de nulaangiften verwijderd en wordt er opgelegd dat de bruto afzonderlijke- en gezamenlijke beroepsinkomsten elk groter moeten zijn dan 0.
2. In % van het totaal aantal belastingaangiften.
3. Aangiften waarin inkomen uit activiteit wordt aangegeven, maar geen ander beroepsinkomen.
4. Aangiften waarin activiteitsinkomen en ander beroepsinkomen wordt aangegeven.
5. Aangiften waarin ander beroepsinkomen wordt aangegeven, maar geen inkomen uit activiteit.
AANDEEL AANGIFTEN MET ACTIVITEITSINKOMEN
AANDEEL AANGIFTEN MET ANDER BEROEPSINKOMEN
JAAR TOTAAL¹ TOTAAL² GEEN ANDER INKOMEN³ BEIDE⁴ TOTAAL² GEEN ACTIVITEITSINKOMEN ⁵
2008 3.589.172 70,1% 39,1% 31% 60,5% 29,4%
2010 3.621.888 69,8% 37,1% 32,7% 62,5% 29,9%
2017 3.719.171 69,1% 37,3% 31,8% 62,4% 30,6%

Gemiddeld activiteitsinkomen en ander beroepsinkomen

Lees meer
//