Evaluatiebeleid

Een evaluatie van het huidige beleid kan waardevolle informatie opleveren om het beleid beter uit te voeren of om toekomstig beleid voor te bereiden. Evaluatiebeleid kan ook nuttig zijn om het beleid te verantwoorden: werden de doelstellingen gehaald en werden de middelen efficiënt ingezet?

Prestatiegeïnformeerd Begroten

Wat bereiken we met onze middelen en welke leerlessen trekken we daaruit? Op die manier integreren we evaluatie-denken in de beleids- en begrotingscyclus. Prestatie-informatie wordt daarbij systematisch meegenomen in besluit- en beleidsvorming via diverse instrumenten: prestatie-indicatoren in de BBT, uitgaventoetsingen (en brede heroverwegingen) en beleidsevaluaties van subsidiekaders.

Prestatie-indicatoren BBT

De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO) verplicht sinds kort de opname van prestatie-informatie in de beleids- en begrotingstoelichtingen (BBT’s). Het gebruik van prestatie-informatie en kwaliteitsvolle indicatoren is het sluitstuk van prestatiegeïnformeerd begroten.

Uitgaventoetsingen

De uitgaventoetsingen zijn bedoeld om de kwaliteit en samenstelling van de overheidsfinanciën te verbeteren. Door een beter inzicht te verschaffen in hoe overheidsmiddelen worden en zouden moeten worden besteed, helpen uitgaventoetsingen om een aantal problemen aan te pakken.

Subsidiekaders

Via subsidiekaders worden een reeks overkoepelende minimumrichtlijnen vastgelegd voor de toekenning en controle van subsidies. Ze dragen bij aan capaciteitsopbouw terzake bij de inhoudelijk bevoegde beleidsdomeinen, en periodiek te zorgen voor een meta-analyse en leerlessen van de uitgevoerde evaluaties.