Studies en Modellen

Op deze webpagina vind je een aantal documenten terug die ondersteuning bieden aan de verdere professionalisering van de Grote Projecten en Programma’s.

Samenwerkingsstrategieën voor succesvolle Publiek-Private Samenwerking: Leidraad voor het optimaliseren van transactiekosten bij PPS

Het resultaat van deze studie is een leidraad die in elke fase van het proces handvaten biedt voor een vlottere aanbesteding en realisatie. Het gaat hierbij onder andere over projectidentificatie, stakeholdermanagement, het verlagen van biedkosten en het gebruik van biedvergoedingen. Ook specifieke problematieken over vergunningen, risico’s over de ondergrond en schommelingen in materiaalprijzen worden behandeld.

De studie werd uitgevoerd door experts van de Vlaamse overheid en de bouwsector om het draagvlak en de objectiviteit van het resultaat te waarborgen. Hierbij werd expliciet gemikt op wederzijds begrip tussen de verschillende partners binnen de complexe PPS-aanbestedingsprocessen.

De studie sluit nauw aan en bouwt verder op het PPS-charter. Dit charter, ondertekend in 2019 door de Vlaamse Regering, kan je hier terug vinden.

Energie-Efficiëntie in een DBFM-model

Het doel van deze studie (2020) is om een mechanisme uit werken dat de energie-efficiëntie bij een DBFM-opdracht kan waarborgen. Mechanismes om energie-efficiëntie te garanderen kunnen in een DBFM-procedure op drie plaatsen inwerken: in de gunningsleidraad, de outputspecificaties en het eigenlijke DBFM-contract.

In deze studie wordt onder meer beschreven wat de mogelijkheden zijn om energieprestatie-eisen in een DBFM-bestek op te nemen zodat het feitelijke energieverbruik tot een minimum beperkt wordt. De studie bespreekt de mechanismes die vandaag reeds gebruikt worden en gaat in op de voor- en nadelen ervan.

DBFM-handboek

Het DBFM-handboek wil bijdragen tot het ontsluiten en verspreiden van de kennis en de ervaringen. Bovendien draagt deze publicatie (update 2019) bij tot de standaardisering van DBFM-overeenkomsten en de gebruikte terminologie.

DBFM handboek
pdf 1.31 MB
Rapport selectie- en gunningscriteria

Deze handleiding (2019) wil een praktische leidraad zijn voor overheden bij het in de markt plaatsen van
DBFM(O)-vastgoedopdrachten. Het document verschaft inzicht in de werking en invloed van selectieen gunningscriteria. Het bevat voorts praktische tips en voorbeelden die moeten bijdragen aan het
verder professionaliseren van de plaatsing van PPS-projecten in Vlaanderen.

DBFM-modelcontract Infrastructuur

ESR-neutraal DBFM-modelcontract (2018) op maat van infrastructuurwerken (wegen,…)

Mini-DBFM

ESR-neutraal DBFM-contract (2018) voor vastgoed projecten