Fiscale uitgaven

Onderstaande cijfers geven voor het Vlaams Gewest de meest recente gegevens met betrekking tot de realisaties van de geregionaliseerde fiscale uitgaven bij het afsluiten van het begrotingsjaar weer.

Een fiscale uitgave is een minderontvangst wegens fiscale tegemoetkoming, voortvloeiend uit een afwijking van het algemeen stelsel van een geheven belasting ten voordele van zekere belastingplichtigen of van zekere economische, sociale, culturele,… activiteiten. De afwijkingen worden beschouwd als belastinguitgave in de mate dat het nagestreefde objectief ook via een rechtstreekse subsidie kan bereikt worden.

De lege velden geven aan dat de maatregel hetzij nog niet in werking is, hetzij niet langer van toepassing is. De cijfers van eerdere begrotingsjaren kunnen nog onderhevig zijn aan kleine wijzigingen omdat er binnen een tijdspanne van drie jaar nog controles kunnen plaatsvinden. In het geval van fraude, kunnen er nog controles plaatsvinden voor de zeven laatste inkomstenjaren (uitzonderlijke termijn). Als er een rechtszaak aangespannen wordt, kunnen de termijnen zelfs nog langer zijn.