Spending Reviews

Met steun van de Ondersteuningsdienst voor Structurele Hervormingen van de Europese Commissie, bereidt het Departement Financiën en Begroting de structurele verankering van spending reviews in de begrotingsprocessen voor. Deze uiterst waardevolle tool voor structurele en diepgaande beleidsevaluatie kan bijdragen tot een meer groeivriendelijke samenstelling van de begroting en tot het vrijkomen van budgettaire ruimte die ingezet kan worden voor nieuwe beleidsimpulsen, bijkomende groeibevorderende investeringen of een verlaging van de belastingen.

Het Departement Financiën en Begroting heeft samen met het Departement Werk en Sociale Economie een pilootproject betreffende het systeem van de dienstencheques gefinaliseerd. Raadpleeg het rapport onder de rubriek ‘Lees meer’.

Parallel werden in het voorjaar 2019 de begrotingsprocessen doorgelicht. Deze doorlichting resulteerde in een rapport met aanbevelingen hoe de begrotingsprocessen aan te passen om spending reviews structureel te verankeren. Raadpleeg dat rapport eveneens onder de rubriek ‘Lees meer’.

In het kader van ‘Vlaamse Veerkracht’ het herstelplan uit 2020 werd opgenomen om spending reviews op bredere schaal uit te rollen. Het project ‘Spending reviews’ (VV158) heeft als doel de kwaliteit van de openbare financiën te verbeteren. De eindresultaten van deze doorlichting zijn beschikbaar en vonden reeds hun weg in de begroting 2022. Op basis van de resultaten heeft de Vlaamse Regering op 19 november 2021 nu ook per beleidsdomein de specifieke uitgaventoetsingen (spending reviews) opgestart en deels uitgevoerd.

‘Spending reviews’ werden eveneens opgenomen in het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht waardoor het in aanmerking komt voor financiering vanuit Next Generation EU, een tijdelijk herstelinstrument van meer dan 800 miljard euro dat moet helpen de onmiddellijke economische en sociale schade ten gevolge van de coronapandemie te herstellen.