Vlaamse uitgavennorm

De Expertengroep Uitgavennormering onder voorzitterschap van mevrouw Wivina Demeester heeft in een eerste rapport een nieuwe blauwdruk voor een Vlaamse uitgavennorm uitgewerkt. Het betreft een actualisering en verfijning van de uitgavennorm van 2011, ook rekening houdende met de Europese uitgavennorm.

Wat is de uitgavennorm? Wat is het nut?

Een uitgavennorm maakt het mogelijk om structureel te begroten en de uitgavenevolutie onafhankelijk te maken van de schommelingen van de economische groei op korte termijn. Concreet bakent de uitgavennorm het maximale groeipad van de overheidsuitgaven af, rekening houdend met de trendmatige groei van de ontvangsten en de vooropgestelde begrotingsdoelstellingen. Het hiermee gepaard gaande meerjarig uitgavenkader remt ad-hoc bijsturingen af en creëert daardoor stabiliteit in het begrotingsbeleid.

Het hoeft geen rem te zetten op het stimuleren van groeibevorderende maatregelen. Het beleid kan de samenstelling van de uitgaven veranderen en in functie van de beleidsprioriteiten sommige uitgavencategorieën sneller en andere minder snel laten groeien. De blauwdruk houdt ook goed afgebakende overheidsinvesteringen buiten de norm, als spreekwoordelijke uitzondering.

Blauwdruk

Een begroting in evenwicht is een van de vier uitgewerkte doelstellingen in het rapport van het Economisch Relance Comité. Een uitgavennorm moet dienen als budgettair kompas om die doelstelling te bereiken. Om aan de aanbeveling van het Economische Relance Comité gevolg te geven, heeft de minister van Financiën en Begroting in de zomer van 2020 een expertencomité opgericht om een draaiboek uit te werken voor de uitwerking en implementatie van een Vlaamse uitgavennorm.

Operationalisering Uitgavennorm

Deze nota concretiseert de blauwdruk Vlaamse uitgavennorm vertrekkende van de uitgavenevolutie bij ongewijzigd beleid (meerjarenraming 2021-2026 van oktober 2021). De gehanteerde relevante economische parameters zijn die van het Federaal Planbureau van 9 september 2021 (Economische Begroting) en 24 juni 2021 (Economische Vooruitzichten). De nota maakt duidelijk aan beleidsmakers en -voorbereiders wat de gevolgen zijn van de invoering van een uitgavennorm vanaf 2022. Bemerk dat de uitgavennorm als monitoringtool wordt gerapporteerd vanaf de meerjarenraming 2022-2027. De verwachte uitgaven zoals in de meerjarenraming voorzien, worden er vergeleken met de uitgaven op basis van de Vlaamse uitgavennorm.