Betaalbaar wonen

De twee belangrijkste actoren in de Vlaamse sociale huisvestingssector zijn de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het Vlaams Woningfonds (VWF). De rol van deze twee agentschappen werd vastgelegd in de Vlaamse wooncode (decreet van 15 juli 1997).

VMSW geeft sociale hypothecaire leningen voor bepaalde aankopen en renovaties aan particulieren met beperkte middelen. Ze bieden ook gesubsidieerde financiering en marktleningen met compensatie aan deze lokale woonactoren zoals sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeenten, enz. Tenslotte werkt VMSW als een financieel coördinatiecentrum voor de 100 huisvestingsmaatschappijen. De sociale huisvestingsmaatschappijen staan in voor de bouw en renovatie van woningen met de bedoeling die te verhuren of verkopen aan gezinnen of alleenstaanden met beperkte middelen.

VWF verstrekt sociale hypotheekleningen aan gezinnen en alleenstaanden met beperkte middelen om een woning of appartement te kopen, te renoveren of te behouden. Verder koopt VWF langdurig leegstaande panden met als doel die te renoveren of te vervangen. Daarna worden deze panden terug verhuurd. Daarbij wordt bewust gekozen voor een kleinschalige aanpak met het oog op een duurzaam gebruik van ruimte en materiaal enerzijds en het tot stand brengen van een sociale mix anderzijds.

Nieuwe constructies of renovatiewerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moeten voldoen aan de meest recente toepasselijke epb-eisen.