Kader

Op 1 januari 2020 trad het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote projecten en programma’s in werking. Hiermee werd een kader gecreëerd voor grote investeringsprojecten en programma’s van Vlaamse overheid. De belangrijkste doelstelling hierbij is het inzetten op de toepassing van een aantal goede praktijken in het kader van een professioneel en doordacht investeringsbeleid.

De entiteiten binnen de Vlaamse overheid die nieuwe investeringsprojecten willen opstarten, zullen ook een inschatting moeten maken van de budgettaire haalbaarheid ervan. Relevant hierbij is dat het decreet ook drempels creeërt voor het gebruik van beschikbaarheidsvergoedingen met als doel de vrije beleidsruimte in de toekomst te vrijwaren.

Voor lopende projecten zijn er de jaarlijkse rapportering van grote projecten en programma’s én de jaarlijks verplichte zelfevaluatie van diezelfde projecten en programma’s.

Het Team Grote projecten en programma’s (GPP) van het Departement Financiën en Begroting zal ondersteuning voorzien met betrekking tot de verplichtingen voortvloeiend uit het decreet. Concreet zal de dienst GPP actief bijgedragen aan het stroomlijnen van de rapportering en het bewaken van de consistentie ervan. Verder zal worden ingezet op een organisatiebreed kennisbeheer en -aanbod en zullen initiatieven genomen worden tot verdere professionalisering op het gebied van grote projecten en alternatieve financiering. Denk maar aan de organisatie van workshops of seminaries en de publicatie van studies.

//