Het departement Financiën & Begroting, een hart voor mensen, een hoofd voor cijfers

Het departement Financiën en Begroting ondersteunt de minister bevoegd voor Financiën en Begroting en de Vlaamse overheid op een zorgvuldige, rechtmatige, onderbouwde, proactieve en integere manier bij de beleidsvoorbereiding inzake financieel, budgettair en fiscaal beheer en bij de aansturing van de beleidsuitvoering. Het departement garandeert de betrouwbaarheid, correctheid, volledigheid en tijdigheid van de gegevens inzake begrotingsuitvoering en boekhouding. Op basis van financiële en macro-economische parameters wordt relevante geconsolideerde beleidsinformatie ter beschikking gesteld.

De belangrijkste bevoegdheden van het departement zijn:

  • de algemene beleidsondersteuning inzake financiën, begroting en fiscaliteit;
  • de opmaak van de meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting én de begrotingsopvolging via de aanmaak van begrotingsakkoorden;
  • het beheer van de kaspositie van de Vlaamse overheid, van de lange termijnschuld en van de door de Vlaamse overheid gegeven waarborgen;
  • de opmaak van de algemene rekening van de rechtspersoon Vlaamse gemeenschap, het nazicht en/of de opmaak van de jaarrekeningen van de Vlaamse rechtspersonen en de behandeling van opmerkingen van het Rekenhof;
  • het gemeenschappelijk dienstencentrum Boekhouding.
//