Historiek directe schuld

De directe schuld bedroeg eind 2020 13,935 miljard euro. Dat betekent een stijging met maar liefst 7,133 miljard euro – of 104,86% in relatieve termen – ten opzichte van de uitstaande directe schuld eind 2019. De verklaring hiervoor ligt uiteraard grotendeels in het aanzienlijke begrotingstekort ten gevolge van de coronacrisis. De kost van de reeks steunmaatregelen ter ondersteuning van zij die schade lijden door de coronamaatregelen en de verminderde inkomsten wogen immers sterk op de begroting. Daarnaast was de stijging van de directe schuld ook deels het gevolg van de rechtstreekse financieringen van VMSW, VWF en School Invest.

De schuld van de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot het decreet betreffende de optimalisatie van het beheer van de financiële activa van de Vlaamse overheidsentiteiten werd in deze tabel niet opgenomen. Aangezien het instellingen betreft die tot de consolidatiekring van de Vlaamse overheid behoren, wordt deze schuld door het INR als een interne schuld beschouwd en bijgevolg niet in de uitstaande directe schuld opgenomen.

Wat de gebruikte schuldinstrumenten ter financiering van de directe schuld betreft, blijft het EMTN-programma met een relatief aandeel van 89,7% met stip het belangrijkste instrument.

(in miljoen euro) 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
EMTN 5.631,50 6.331,50 12.494,50
Schuldschein 37,50 37,50 37,50
Gemeenteleningen 89,17 77,38 66,05
Bankleningen 92,51 84,09 56,41
Erfpachten + Amoras 70,80 64,29 57,58
BCP/Kortetermijnleningen 0,00 0,00 1.049,94
Zichtrekeningen 76,92 207,51 173,04
TOTAAL 5.998,39 6.802,26 13.935,02
//