Leesbaarheid van de begroting

Hoewel de begrotingsdocumenten veel relevante informatie bevatten over het beleid dat gevoerd wordt door de Vlaamse overheid, is de leesbaarheid ervan voor een heel aantal mensen een belemmering.

In samenwerking met het Vlaams Parlement heeft de Vlaamse Regering een traject opgezet om de leesbaarheid van de  begroting te verbeteren en de lezer toe te laten sneller de gewenste informatie terug te vinden.

De eerste resultaten zijn reeds merkbaar in de algemene toelichting bij de begroting en in de toelichtingen per programma. Tabellen en tekst zijn nu meer opgesteld vanuit het perspectief van de lezer en cruciale cijfers en methodieken worden uitgebreider verklaard. Voor de toelichtingen per programma, die een gedetailleerd overzicht bevatten van de evoluties per begrotingsartikel, werd een uniform sjabloon ontwikkeld waardoor het eenvoudiger is om de gewenste informatie terug te vinden.

Daarnaast krijgt de problematiek van verschillende rapporteringsmomenten en de daarmee samenhangende moeilijkheid van vergelijkbaarheid van cijfers aandacht. Zo gebeurt de rapportering over de uitvoering van de begroting momenteel op verschillende momenten, waarbij de aanrekeningsregels niet altijd identiek zijn.  Aan Europa wordt op basis van de ESR-verordening en aan het Vlaams Parlement op basis van het rekendecreet gerapporteerd. Dit maakt dat het voor de lezer niet eenvoudig is om de juiste conclusies te trekken.

Om tot meer transparantie te komen, wordt voor de uitvoering van de begroting 2017 een traject opgezet waarbij de jaarrekeningen, de ESR-rekeningen en het kas-,schuld- en waarborgrapport op elkaar zullen worden afgestemd. Deze rapporten zullen samen aan het Vlaams Parlement worden overgemaakt. Na evaluatie van dit proefproject zal nagegaan worden of er nog bijsturingen nodig zijn om vervolgens de nieuwe werkwijze in de regelgeving te verankeren.

Last but not least zal er meer transparantie en leesbaarheid van de begroting gecreëerd worden via digitalisering. Opzet van dit digitaliseringstraject is tweeërlei:

  • het digitaal ontsluiten van de papieren begrotingsdocumenten, met aandacht voor logische samenhang, doorzoekbaarheid en eenduidigheid in begrippen;
  • de rapporteringsmogelijkheden (dwarsdoorsneden) over respectievelijk uitvoerings- en begrotingsdata.

Dit digitaliseringstraject zal stapsgewijze uitgevoerd worden, waarbij in samenspraak met het Vlaams Parlement zowel de inhoud als de timing van dit traject verder zal uitgewerkt worden.

//