Opdrachten

Teneinde de doelstellingen te bereiken worden verschillende auditactiviteiten uitgevoerd waaronder:

• het opstellen van de auditplanning;

• het opstellen van een auditstrategie;

• het uitvoeren van risicoanalyses;

• het uitvoeren van systeemaudits en het opvolgen van de bevindingen er van;

• het uitvoeren van de steekproeftrekking van de te controleren concrete acties (projecten of betaalaanvragen);

• het uitvoeren van audits op concrete acties en het opvolgen van de resultaten er van;

• het opstellen van de jaarlijkse controlerapporten voor de Europese Commissie;

• …

Al deze activiteiten dragen bij tot de doelstellingen van de Vlaamse Auditautoriteit voor de Europese structuurfondsen. Meer specifiek, het nagaan of het beheers- en controlesysteem voldoende efficiënt functioneert, om een redelijke mate van zekerheid te kunnen bieden omtrent de juistheid van de uitgavenstaten die bij de Commissie zijn ingediend, alsmede om, bij wijze van gevolgtrekking, een redelijke mate van zekerheid te kunnen bieden omtrent de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen.