Prestatiebegroting

In 2015 werd een werkgroep prestatiebegroting opgericht om werk te maken van een duidelijke aansluiting tussen het beleid en de begroting. Die werkgroep bestaat uit begrotings- en beleidsexperten van verschillende beleidsdomeinen. Het eerste resultaat van deze werkgroep is een visienota over prestatiebegroting in Vlaanderen, die op 17 maart 2016 werd goedgekeurd door het Voorzitterscollege en nadien ook op politiek niveau werd onderschreven, via een brief van minister-president Bourgeois en minister Tommelein aan het Voorzitterscollege.

Het doel is om de inhoudelijke informatie uit de beleidsnota’s, beleidsbrieven en ondernemingsplannen te koppelen aan de middelen in de Vlaamse begroting. Daarom werd aan de verschillende beleidsdomeinen gevraagd om een inhoudelijke oefening te maken die, op basis van de principes uit de visienota prestatiebegroting, een betere afstemming tussen beleid en begroting tot gevolg heeft. Deze koppeling gebeurt aan de hand van de inhoudelijke structuurelementen, een inhoudelijk zinvolle clustering van deelbevoegdheden/kredieten binnen een beleidsveld/programma die in principe stabiel blijft over de legislaturen heen zodat hieraan enerzijds variabele, legislatuur gebonden doelstellingen en anderzijds stabiele begrotingsartikels gekoppeld kunnen worden op een eenduidige manier.

Het resultaat van de oefeningen werd in het voorjaar van 2017 voorgelegd aan een expertencommissie met vertegenwoordigers van het Vlaams Parlement, Rekenhof, SERV, Audit Vlaanderen, Inspectie van Financiën, ABB en KU Leuven. Na het advies van de expertencommissie hebben vijf beleidsdomeinen (Kanselarij en Bestuur, Financiën en Begroting, Landbouw en Visserij, Economie, Wetenschappen en Innovatie en Werk en Sociale Economie) de nieuwe structuur geïmplementeerd in de begroting 2018. Ook bij het nieuwe beleidsdomein Omgeving werden de principes van prestatiebegroting meegenomen in de nieuwe begrotingsstructuur. De overige beleidsdomeinen zullen hun nieuwe structuur implementeren bij de begrotingsopmaak 2019.

De introductie van de inhoudelijke structuurelementen zal ook toelaten om vanaf de begrotingsopmaak 2019 een ontwerpbegroting in te dienen in het Vlaams Parlement op basis van die inhoudelijke structuurelementen. Hierdoor zal de leesbaarheid van de administratieve tabel in de begroting toenemen omdat de Vlaamse uitgaven systematisch geordend zullen worden op basis van de inhoudelijke structuurelementen. Daarnaast zal er ook een geconsolideerde rapportage uitgewerkt worden over de inhoudelijke structuurelementen, zodat een totaalbeeld gegeven kan worden over hoeveel middelen de Vlaamse overheid besteedt aan een bepaald inhoudelijk structuurelement. De doorgevoerde wijzigingen in het kader van de prestatiebegroting werden op 25 september 2018 door het Departement Financiën en Begroting toegelicht in het Vlaams Parlement. De presentatie en duidingstekst zijn op deze pagina beschikbaar.

In 2018 zal de eerste fase in het project prestatiebegroting afgerond worden, namelijk een stabiele structuur waarop verder gewerkt kan worden. Er kan echter pas van een volwaardige prestatiebegroting gesproken worden als de prestaties ten opzichte van de doelstellingen ook gemeten kunnen worden. Daarom wordt er deze legislatuur ook al werk gemaakt van een groeitraject om tot kwaliteitsvolle indicatoren te komen. De werkgroep prestatiebegroting, aangevuld met experten inzake indicatoren, heeft in 2018 dit groeitraject opgestart. In dit kader heeft de universiteit Antwerpen in opdracht van het Departement Financiën en Begroting een onderzoek gedaan waarvan het eindrapport ‘Prestatiebegroting als een leer- en lerend systeem: buitenlandse ervaringen met het gebruik van prestatie-informatie’ recent werd opgeleverd. 

Toelichting prestatiebegroting (Vlaams Parlement - 25/9/2018)
Meer lezen?
//