Integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Het departement Financiën en Begroting beschikt over heel wat persoonsgegevens en gaat daar veilig mee om. Ze worden beschermd tegen niet toegelaten of onwettige verwerking, tegen verlies, vernietiging of kwaliteitsverlies. Het departement past alle nodige technische en organisatorische maatregelen toe om die veiligheid te garanderen. De toegang tot persoonsgegevens in de databanken wordt gelogd.

De kwaliteit van de veiligheidsmaatregelen werd beoordeeld telkens een machtiging tot verwerking van gegevens werd gevraagd en bekomen, en maakt deel uit van de eerdere machtigingen.

In dit bestand wordt aangegeven welke persoonsgegevens door het departement Financiën en Begroting worden gebruikt, voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgronden en hoe lang deze persoonsgegevens bewaard worden. Aanvullend wordt doorverwezen naar de eerdere machtigingen voor het gebruik van de gegevens.