Wettelijk kader: de AVG/GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend onder de Engelse term General Data Protection Regulation (GDPR), omvat een aantal regels om de persoonsgegevens van de burger beter te beschermen. De AVG/GDPR is van toepassing op persoonsgegevens van natuurlijke personen, niet van rechtspersonen.

De AVG/GDPR:

  • legt basisbeginselen op voor het beheer, het gebruik, de verwerking van persoonsgegevens en de controle er op.
  • geeft de burger een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Het departement Financiën en Begroting verwerkt de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

De AVG voorziet verschillende rechtsgronden op basis waarvan persoonsgegevens rechtmatig mogen worden verwerkt. Voor het departement Financiën en Begroting zijn vooral de volgende rechtsgronden van toepassing:

  • u heeft zelf toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken; dit is bv. het geval  als u ons uw telefoonnummer of mailadres geeft zodat we u kunnen bereiken bij de behandeling van uw dossier;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om onze wettelijke taken en verplichtingen te kunnen vervullen en taken van algemeen belang uit te voeren.