Proces aanpassingen begroting Vlaamse rechtspersonen onder gezag Vlaamse Regering

Voor een goed verloop:

De aanvragen voor publicatie van aangepaste begrotingen en/of de verwerking ervan in Orafin worden bezorgd aan herverdelingen@vlaanderen.be en bevatten volgende documenten:

  • Het ondertekende besluit tot aanpassing van de begroting;
  • Het ondertekende begrotingsakkoord (indien van toepassing);
  • De aangepaste begroting in excel. Vertrek hiervoor steeds van de laatst goedgekeurde begroting waarin reeds een extra kolom is opgenomen om de delta van de aangepaste begroting in te verwerken. Deze kolom is gedefinieerd als “DELTA AANG. BEGR.”. Indien er nog bijkomende aangepaste begrotingen worden ingediend mag telkens opnieuw hetzelfde excel-sjabloon gebruikt worden en moeten de gegevens in de kolom “DELTA AANG. BEGR.” vervangen worden door de gegevens van deze bijkomende aanpassing. Bij twijfel over het juist te gebruiken excel-sjabloon kan u steeds contact opnemen met de dienst begrotingsgegevens via  herverdelingen@vlaanderen.be.

Enkel de aanvragen verzonden naar herverdelingen@vlaanderen.be worden behandeld.

De entiteit van waaruit de kredieten worden aangepast, neemt het initiatief om de ontvangende entiteit op de hoogte te brengen van de aanpassing, waarna de ontvangende entiteit de beslissing verder uitvoert.

Waar het departement Financiën en Begroting louter optreedt in het kader van het vervullen van de publicatieverplichtingen, zal het departement geen inhoudelijke of budgettaire controles verrichten op de aangeleverde aangepaste begroting.