Uitvoering

Rekeningen van de Vlaamse overheid

Hier lees je meer over de rekeningen van de Vlaamse overheid. Die geven inzicht in de financiële gezondheid van de overheid via een overzicht van de werkelijke jaarlijkse inkomsten en uitgaven. Met de publicatie van de rekeningen sluit de Vlaamse overheid de financiële cyclus af. Dat gebeurt elk jaar rond mei/juni voor de cijfers van het afgelopen jaar. Het Rekenhof controleert die rekeningen in opdracht van het Vlaams Parlement.

De Vlaamse rekeingen uitgelegd

De Vlaamse Rekeningen uitgelegd

De rekeningen kijken elk vanuit een verschillende invalshoek naar de financiële gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse overheid. En ze hebben elk hun eigen categorieën en boekhoudkundige spelregels.

Algemene Rekening van de Vlaamse Gemeenschap

Algemene Rekening

Hoe gezond zijn de financiën van de Vlaamse Gemeenschap? Hoeveel eigendommen heeft ze en hoeveel schulden? En met welk resultaat sloot de Vlaamse overheid het vorige boekjaar af? Je leest het in de balans en de resultatenrekening van de begroting.

ESR Geconsolideerde Rekening

ESR Geconsolideerde Rekening

Het ESR-rapport (Europese stelsel van nationale en regionale rekeningen) geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven volgens de Europese classificaties die in veel andere sociale en economische statistieken worden gebruikt.

Uitgaven volgens ESR Categorie

Uitgaven volgens ESR Categorie

De geconsolideerde gerealiseerde uitgaven van de Vlaamse begroting zijn gecodificeerd op basis van de economische classificatie. Deze classificatie is belangrijk vanuit statistisch oogpunt omdat de economische codes berusten op een macro-economische structuur die op het ESR 2010 gebaseerd is.

Investeringsinspanningen

Investeringsinspanningen

De Vlaamse overheid investeert elk jaar in scholenbouw, de aanleg en herstellingen van weginfrastructuur, onderzoeksprojecten, … Via deze datareeks zie je waar de grootste investeringsuitgaven naartoe gaan.

Beleids- en begrotingstoelichtingen

Beleids- en Begrotingstoelichtingen 

De beleids- en begrotingstoelichtingen bij de uitvoering kijkt terug naar de prestaties van het voorbije jaar. Vermits over de uitvoering van de begroting wordt gerapporteerd, wordt zo de link met het gevoerde beleid gelegd. De BBT’s van de uitvoering vind je op de website van het Vlaams Parlement.