De Vlaamse Rekeningen uitgelegd

Niet 1 maar 2 rekeningen

De rekeningen kijken elk vanuit een verschillende invalshoek naar de financiële gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse overheid. En ze hebben elk hun eigen categorieën en boekhoudkundige spelregels. Die liggen vast in de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.

De algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap: deze is samengesteld uit de bedrijfseconomische jaarrekening, de begrotingsuitvoering en de ESR-rapportering.

  • De bedrijfseconomische rapportering omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting bij de balans en de resultatenrekening.
  • Het onderdeel begrotingsuitvoering omvat de definitieve begroting en de begrotingsuitvoering.
  • De ESR-rapportering wordt gebruikt om de uitvoeringscijfers van de Vlaamse Gemeenschap te consolideren met de uitvoeringscijfers van de rechtspersonen in de ESR geconsolideerde rekening.

De ESR-geconsolideerde rekening van de Vlaamse deelstaatoverheid: deze verschilt van de algemene rekening doordat de ESR-geconsolideerde rekening ook rekening houdt met de ontvangsten en uitgaven van de rechtspersonen die onder de Vlaamse deelstaatoverheid vallen en die samen met de uitvoeringscijfers van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap worden geconsolideerd.

ESR staat voor het Europese stelsel van nationale en regionale rekeningen. Daarmee krijgt de Europese Unie een gedetailleerd beeld van de economie van elk land. Zo wordt het mogelijk om bijvoorbeeld investeringen of schulden te vergelijken tussen landen. De rekeningen worden opgesteld volgens andere categorieën en regels dan de balans.

Geconsolideerde en niet-geconsolideerde cijfers: wat is het verschil?

In de “geconsolideerde” cijfers worden bepaalde verrichtingen geneutraliseerd, o.a. de interne geldstromen bijvoorbeeld subsidies voor de VRT zijn uitgaven voor de Vlaamse Gemeenschap en inkomsten voor de VRT. Deze geldstromen worden geschrapt om dubbeltellingen te vermijden, aangezien de VRT mee in de rekeningen zit.