Vlaamse uitgavennorm

De Expertengroep Uitgavennormering onder voorzitterschap van mevrouw Wivina Demeester heeft in een eerste rapport een nieuwe blauwdruk voor een Vlaamse uitgavennorm uitgewerkt. Het betreft een actualisering en verfijning van de uitgavennorm van 2011, ook rekening houdende met de Europese uitgavennorm.

Een uitgavennorm maakt het mogelijk om structureel te begroten en de uitgavenevolutie onafhankelijk te maken van de conjunctuurschommelingen. Concreet bakent de uitgavennorm het maximale groeipad van de overheidsuitgaven af, rekening houdend met de trendmatige groei van de ontvangsten en de vooropgestelde begrotingsdoelstellingen. Het hiermee gepaard gaande meerjarig uitgavenkader remt ad-hoc bijsturingen af en creëert daardoor stabiliteit in het begrotingsbeleid. Een uitgavennorm hoeft geen rem te zetten op het stimuleren van groeibevorderende maatregelen. Het beleid kan de samenstelling van de uitgaven veranderen en in functie van de beleidsprioriteiten sommige uitgavencategorieën sneller en andere minder snel laten groeien. De blauwdruk houdt ook  goed afgebakende overheidsinvesteringen buiten de norm, als spreekwoordelijke uitzondering.

Het tweede rapport zal concrete simulaties bevatten en vertrekken van de uitgavenevolutie bij ongewijzigd beleid. Op die manier kan de aanvaardbare uitgavengroei worden berekend om de gewenste begrotingsdoelstellingen te bereiken. Het uitwerken van dat tweede luik vergt de formulering van hypothesen over het verloop van het economisch herstel en over de impact van de coronacrisis op het potentieel BBP. In het voorjaar 2021 zal hopelijk hierover al wat meer duidelijkheid zijn. De uitgavennorm zal dan concreet worden becijferd voor een aantal scenario’s van economische groei.

Raadpleeg onder de rubriek ‘Lees meer’ het eerste rapport ‘Blauwdruk voor een Vlaamse uitgavennorm’ en de presentatie die op 27 oktober 2020 in het Vlaams Parlement werd gegeven.

//